­alt25 ­Նո­յեմ­բե­րին Ար­դար ­Ռու­սիա կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ ­Սեր­կէյ ­Մի­րո­նով յայ­տա­րա­րած է, որ մտա­դիր է ­Ռու­սիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ քննարկ­ման ներ­կա­յաց­նե­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նող օ­րէն­քի նա­խա­գիծ:

«­Մենք յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն խորհր­դա­րա­նին պի­տի ներ­կա­յաց­նենք օ­րի­նա­գիծ մը, ինչ­պէս ա­տի­կա կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ֆ­րան­սա­յի մէջ, որ­պէս­զի երկ­րին մէջ քրէօ­րէն պատ­ժո­ւին ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ժխտող­նե­րը: ­Բո­լո­րին հա­մար պարզ է պատ­մա­կան այդ փաս­տը` ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, որ հայ ժո­ղո­վուր­դին նկատ­մամբ գոր­ծադ­րած է ­Թուր­քիա»,- ը­սած է ­Մի­րո­նով` ­Թուր­քիոյ յի­շեց­նե­լով իր ան­ցեա­լը:

­Սեր­կէյ ­Մի­րո­նո­վի հա­մա­ձայն, ­Թուր­քիան 24 ­Նո­յեմ­բե­րին՝ ջախ­ջա­խե­լով ռու­սա­կան պա­տե­րազ­մա­կան օ­դա­նաւ մը՝ ան­գամ մը եւս հաս­տա­տեց, որ մի­ջազ­գա­յին ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը սնու­ցա­նող պե­տու­թիւն է: