altՀ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը՝ հա­շո­ւի առ­նե­լով ­Նո­յեմ­բեր 12ին ղա­րա­բա­ղեան-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մարտ զօր­քե­րու սահ­մա­նագ­ծին ի­րա­կա­նա­ցած յար­ձա­կու­մը եւ 2 հայ զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յող­նե­րու սպա­նու­թիւ­նը, կո­չով դի­մած է Ա.Մ.Ն. իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, որ­պէս­զի ա­նոնք խե­լամ­տու­թիւն դրսե­ւո­րեն եւ

ի­րա­գոր­ծեն ­Քոնկ­րէ­սի ար­տա­քին հար­ցե­րով յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Էտ ­Ռոյ­սի, դե­մոկ­րատ Է­լիոթ Էն­կե­լի եւ այլ քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցած ա­ռա­ջարկ­նե­րը:

«Ատր­պէյ­ճան­ցի դի­պու­կա­հար­նե­րու կող­մէն 2 հայ զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յող­նե­րու (­Վա­հէ ­Վա­նո­յեան, ­Մի­քա­յէլ ­Թո­րո­սեան) սպա­նու­թեան դէպ­քը ա­հա­զանգ է այն մա­սին, որ պէտք է ան­յա­պաղ ի­րա­գոր­ծել ­Ռոյ­սի եւ Էն­կե­լի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ներ­կա­յա­ցո­ւած խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­ջարկ­նե­րը: Ա­տի­կա պար­տա­դիր նա­խա­պայ­ման է մարդ­կա­յին կեան­քե­րը փրկե­լու ու պա­տե­րազ­մը կան­խե­լու հա­մար»,- կը նշէ յանծ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Ա­րամ ­Համ­բա­րեան:

Այժմ ­Հայ ­Դա­տը սկսած է առ­ցանց ար­շաւ, ո­րուն նպա­տակն է ­Քոնկ­րէ­սի ան­դամ­նե­րը հա­մո­զել` նա­խա­գահ ­Պա­րաք Օ­պա­մա­յի վար­չա­կազ­մին վրայ, տո­ւեալ ա­ռա­ջարկ­նե­րու ի­րա­գործ­ման հար­ցով, ճնշում գոր­ծադ­րե­լու:

­Ռոյ­սի եւ միւս քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցած ա­ռա­ջարկ­նե­րը կ­՝են­թադ­րեն`

1.- ­Սահ­մա­նա­գի­ծէն հա­կա­մար­տող կող­մե­րու դի­պու­կա­հար­նե­րու հե­ռա­ցում։

2.- ­Սահ­մա­նագ­ծին Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կին կող­մէ վե­րահս­կո­ւող նո­րա­րա­րա­կան հա­մա­կար­գե­րու տե­ղադ­րում, ո­րոնք հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի տան յստակ գիտ­նա­լու, թէ ո՞ր մա­սէն կ­՝ի­րա­կա­նա­ցո­ւի յար­ձա­կու­մը։

3.- ­Սահ­մա­նագ­ծին ա­ւե­լի մեծ թի­ւով Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կի մշտա­դի­տար­կող­նե­րու տե­ղա­կա­յում, ինչ որ թոյլ կու տայ ա­ւե­լի յստակ ար­ձա­նագ­րե­լու հրա­դա­դա­րի խախտ­ման դէպ­քե­րը: