Ա.Մ.Ն. Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը (ANCA) կը պատ­րաս­տո­ւի Դեկ­տեմ­բեր 8ին եւ 9ին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Քա­փի­թըլ Հի­լի մէջ, կազ­մա­կեր­պե­լու ար­շաւ, ո­րուն նպա­տակն է Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կոչ ը­նել նպաս­տե­լու - Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ծա­ւա­լած յար­ձա­կում­նե­րու խո­րա­պատ­կե­րին վրայ - Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ խա­ղա­ղու­թեան հաս­տատ­ման:

Ինչ­պէս կը նշո­ւի ANCAի պաշ­տօ­նա­կան ֆէյս­պու­քեան է­ջին մէջ, ար­շա­ւի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը մաս­նակ­ցու­թեան հրա­ւէր ու­ղար­կած են «Ար­ցա­խի բա­րե­կամ­նե­րուն», որ­պէս­զի ա­նոնց ձայ­նե­րը հաս­նին Ա.Մ.Ն. կա­ռա­վա­րու­թեան ու ստի­պեն տա­րա­ծաշր­ջա­նի մէջ ա­տե­լու­թիւն տա­րա­ծող եւ պա­տե­րազմ տեն­չա­ցող Ատր­պէյ­ճա­նին՝ հա­շո­ւե­տու ըլ­լա­լու իր կող­մէ ի­րա­գոր­ծո­ւող բռնու­թիւն­նե­րուն ու սպառ­նա­լիք­նե­րուն հա­մար:

Աղ­բիւ­րը կը ման­րա­մաս­նէ, որ ի ա­ջակ­ցու­թիւն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ խա­ղա­ղու­թեան հաս­տատ­ման ար­շա­ւին` Ա.Մ.Ն. Քոնկ­րէ­սին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան շարք մը հան­դի­պում­ներ, ո­րոնց պի­տի մաս­նակ­ցին հա­յա­մէտ դիր­քո­րո­շում ու­նե­ցող քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ, Լ.Ղ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թեան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նեա­ներ, Ա.Մ.Ն.ի հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: