­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­լի­սին, ­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տը բա­ցար­ձակ մե­ծա­մաս­նու­թեամբ հաս­տա­տեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձեւ մը:

­Չո­րեք­շաբ­թի օր սկսած քննար­կում­նե­րը, գրե­թէ միա­ձայ­նու­թեամբ, կողմ­նա­կից էին ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման բա­նա­ձե­ւին, ո­րուն դրա­կա­նօ­րէն ար­ձա­գան­գած էին ­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի գրե­թէ բո­լոր խմբակ­ցու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:

Այս բա­նա­ձե­ւին վա­ւե­րա­ցու­մով՝ ­Պել­ճի­քա­յի խորհ­դա­րա­նը կու գայ միա­նա­լու երկ­րի դաշ­նակ­ցա­յին կա­ռա­վա­րու­թեան ու ­Ծե­րա­կոյ­տին, ո­րոնք վա­ղուց ար­դէն ճանչ­ցած են ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը:

­Բա­նա­ձե­ւի վա­ւե­րա­ցու­մը ող­ջու­նեց Ար­դա­րու­թեան եւ ­Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան Եւ­րո­պա­յի ­Հա­յու­թեան ­Դա­շին­քի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան, որ ­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի այս քայ­լը նկա­տեց թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան ուղ­ղո­ւած պատ­գամ մը, թէ Եւ­րո­պա­յի մէջ կեղ­ծիքն ու ու­րա­ցու­մը տեղ չեն կրնար ու­նե­նալ եւ ուշ կամ կա­նուխ ­Թու­քիա պար­տա­ւո­րո­ւած պի­տի ըլ­լայ դէմ յան­դի­ման գա­լու իր պատ­մու­թեան եւ ան­ցեա­լին հետ: ­Կա­րա­պե­տեան նաեւ նշեց, որ բա­նա­ձե­ւի հաս­տա­տու­մը կա­րե­լի դար­ձաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նա­տան, ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ­Պել­ճի­քա­յի կա­ռոյ­ցին եւ ­Պել­ճի­քա­յի ­Հա­յու­թեան ­Յանձ­նա­խում­բի հա­մա­կար­գո­ւած ճի­գե­րուն շնոր­հիւ:

­Հա­յաս­տան կ­՛ող­ջու­նէ ­ճա­նա­չու­մը

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեան հան­դէս ե­կած է ­Պել­ճի­քա­յի ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Պա­լա­տին կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման վե­րա­բե­րեալ յայ­տա­րա­րու­թեամբ:

Ինչ­պէս կը տե­ղե­կաց­նեն Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մա­մու­լի, տե­ղե­կատուու­թեան եւ հա­սա­րա­կայ­նու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թե­նէն, յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ ը­սո­ւած է.- «­Դեռ տաս­նեօթ տա­րի ա­ռաջ ­Պել­ճի­քա­յի ­Ծե­րա­կոյ­տը յա­տուկ բա­նա­ձե­ւով ճանչ­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: ­Պել­ճի­քա­յի վար­չա­պե­տը ­Յու­նիս 18ին վե­րա­հաս­տա­տեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան միան­շա­նակ ճա­նաչ­ման վե­րա­բե­րեալ կա­ռա­վա­րու­թեան դիր­քո­րո­շու­մը: Այ­սօր ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Պա­լա­տին կող­մէ ըն­դու­նո­ւած եւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող ­Բա­նա­ձե­ւը կ­՛ամ­բող­ջաց­նէ ­Պել­ճի­քա­յի կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թա­ցը: Ող­ջու­նե­լի է ­Պել­ճի­քա­յի ­Թա­գա­ւո­րու­թեան օ­րէնս­դիր եւ գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ա­ներկ­բայ ճա­նա­չու­մը»: