Հ.Յ.Դ. Ամերիկայի ­­Հայ ­­Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը պի­տի շա­րու­նա­կէ աշ­խա­տանք­նե­րը ­­Հա­յաս­տա­նին եւ ­­Լեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղին յատ­կա­ցո­ւող Ա.Մ.Ն. ար­տա­քին օգ­նու­թեան մե­ծաց­ման ուղ­ղու­թեամբ:Հ.Յ.Դ. ­­Հայ ­­Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի  մա­մու­լի հետ կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Է­լի­զա­պէթ ­­Չուլ­ճեան ը­սած է.- «­­Հայ Դա­տի գրա­սե­նեա­ կը պի­տի շա­րու­նա­կէ ճնշում­ներ գոր­ծադ­րել, որ­պէս­զի շա­րու­նա­կո­ւի ­­Հա­յաս­տա­նին եւ ­­Լեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղին յատ­կա­ցո­ւող Ա.Մ.Ն. ար­տա­քին օգ­նու­թիւ­նը: ­­Կոչ կ­­՝ուղ­ղո­ւի նիւ­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն յատ­կաց­նել ու նաեւ ­­Հա­յաս­տան գաղ­թած եւ այդ­տեղ հաս­տա­տո­ւած սու­րիա­հա­յե­րուն` ա­նոնց վե­րաբ­նա­կեց­ման հա­մար»:

­­Յու­լիս 10ին Ա.Մ.Ն. ­­Ծե­րա­կոյ­տի յատ­կա­ցում­նե­րու են­թա­յանձ­նա­ժո­ղո­վը, քննար­կե­լով ­­Հա­յաս­տա­նին եւ ­­Լեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղին յատ­կա­ցո­ւող Ա.Մ.Ն. ար­տա­քին օգ­նու­թեան հար­ցը, ա­ռա­ջար­կած էր 2016 թո­ւա­կա­նի նիւ­թա­կան տա­րին ընդ­լայ­նել ­­Լեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղին յատ­կա­ցո­ւող օգ­նու­թիւ­նը հա­կա­մար­տու­թեան հե­տե­ւան­քով տու­ժած ան­ձե­րուն օգ­նե­լու եւ յա­ռա­ջա­ցած կա­րիք­նե­րը հո­գա­լու հա­մար:

­Հա­յաս­տա­նի մա­սով ա­ռա­ջար­կո­ւած էր յատ­կաց­նել 20 մի­լիոն 60 հա­զար տո­լա­րի տնտե­սա­կան օգ­նու­թիւն եւ 1 մի­լիոն 700 հա­զար տո­լա­րի ռազ­մա­կան օգ­նու­թիւն, ինչ­պէս նաեւ 600 հա­զար տո­լար ­­Մի­ջազ­գա­յին Ռազ­մա­կան Կրթու­թեան եւ Ու­սուց­ման ծրա­գի­րին հա­մար: ­­Հա­յաս­տա­նի հա­մար ա­ռա­ջար­կո­ւած 20 մի­լիոն 60 հա­զար տո­լա­րի օգ­նու­թիւ­նը 10 տո­կո­սով ա­ւե­լի է նա­խա­գահ ­­Պա­րաք Օ­պա­մա­յի ա­ռա­ջար­կած օգ­նու­թե­նէն: ­­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան յատ­կա­ցում­նե­րու են­թա­յանձ­նա­ժո­ղո­վը, քննե­լով ար­տա­քին օգ­նու­թեան հար­ցը, լռե­լեայն հա­մա­ձայ­նու­թիւն յայտ­նած էր հայ­կա­կան յատ­կա­ցում­նե­րու վե­րա­բե­րեալ: ­­Չուլ­ճեա­նի խօս­քով` ա­ռա­ջին ան­գամ չէ, որ Ա.Մ.Ն. ­­Քոնկ­րէ­սի պա­լատ­նե­րէն մէ­կը լռու­թիւն կը պահ­պա­նէ հայ­կա­կան յատ­կա­ցում­նե­րու գծով: «­­Յա­ջորդ քայ­լը պէտք է ըլ­լայ այն, որ իւ­րա­քան­չիւր յանձ­նա­ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցած բա­նա­ձե­ւը քննար­կո­ւի եր­կու պա­լատ­նե­րու լիա­գու­մար նիս­տին, իսկ տար­բե­րու­թիւն­նե­րը պէտք է հար­թո­ւին: ­­Սո­վո­րա­բար կը գե­րա­դա­սո­ւի այն պա­լա­տի ա­ռա­ջար­կը, որ յստակ դիր­քո­րո­շում ու­նի հար­ցի շուրջ: ­­Միւս տար­բե­րա­կը այն է, որ բա­նա­ձե­ւե­րէն ոչ մէ­կը պի­տի քննար­կո­ւի, այլ պի­տի ըն­դու­նո­ւի ընդ­հա­նուր մէկ միաս­նա­կան փաս­տա­թուղթ»,- բա­ցատ­րած է ան` տե­ղե­կաց­նե­լով, որ վերջ­նա­կան ո­րո­շու­մը պէտք է կա­յա­ցո­ւած ըլ­լայ մին­չեւ ­­Հոկ­տեմ­բեր: