Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ս­փիւռ­քի նա­խա­րար տիկ. Հ­րա­նոյշ Յա­կո­բեան Գա­նա­տա կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին այ­ցե­լած է «­Հո­րի­զոն»ի խմբագ­րա­տուն եւ հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցած «­Հո­րի­զոն»-ի գլխա­ւոր

Յա­ռա­ջի­կայ Կի­րա­կի 10 Մա­յիս 2015.ին Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բին մէջ պի­տի գու­մա­րո­ւի Յու­նա­հա­յոց Թե­մի ար­տա­կարգ Ե­րես­փո­խա­նա­կան Ժո­ղո­վը, իսկ 7 Յու­նիս 2015ին Թե­մի բո­լոր շրջան­նե­րուն մէջ տե­ղի պի­

Տե­սակ­ցու­թիւն՝ քան­դա­կա­գործ-նկա­րիչ Գա­գիկ Ալ­թու­նեա­նի հետ

«­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն 100 տա­րի­ներ ետք» խո­րա­գի­րը կը կրէ Ա­թէն­քի «­Թեխ­նո­խո­րոս» սրա­հէն

«­Հա­յերն այ­սօր»ը զրու­ցած է Լի­բա­նա­նի «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թի ա­րա­բե­րէն կայքէ­ջի գլխա­ւոր խմբա­գիր, թարգ­մա­նիչ, Ա­րաբ գրող­նե­րու միակ կին ան­դամ Նո­րա Ա­րի­սեա­նի հետ, որ վեր­ջերս ա­րա­բե­րէն

­«­Հան­րա­յին կար­ծի­քը զգաս­տու­թեան հրա­ւի­րե­լու,ար­տա­քին գետ­նի վրայ լու­սա­բա­նե­լու եւ ներ­քին գետ­նին վրայ միա­ւո­րո­ւե­լու ճի­գը՝ մեր բո­լոր կա­ռոյց­նե­րու ներգ­րա­ւո­ւա­ծու­թեամբ է որ կը շեշ­տո­ւի»