Յու­նիս 7ին Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցան Ազ­գա­յին Մեծ Ժո­ղո­վի 25րդ գու­մար­ման խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը: Տար­բեր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու կող­մէ ա­ռա­ջադ­րո­ւած ազ­գու­թեամբ 5 հայ թեկ­նա­ծու­նե­րէն 3ը յաղ­թա­

Ճիգ ­Նա­գա­շեան սի­րո­ւած ու գնա­հա­տո­ւած յօ­րի­նող է ­Յու­նաս­տա­նի մշա­կու­թա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան եւ յու­նա­հայ հա­մայն­քին մօտ, իր եր­կար տա­րի­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ե­րաժշ­տա­կան դաշ­տէն ներս։ 1974էն

altՀարցազրոյց «Նոր Յառաջ»-ի

 

Քա­նի՞ տա­րի է որ Մա­տենա­դարա­նի տնօ­րէնի պաշ­տօ­նը կը վա­րէք եւ ընդհան­րա­պէս ի՞նչ բա­րեմաս­նութիւններ պէտք է

«­Հիմ­նա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րով ա­պա­հո­վել դ­րա­կան շա­րու­նա­կու­թիւ­նը»

Շա­տե­րի աչ­քից չվրի­պեց այն, որ Ապ­րի­լի 24ին, երբ Հա­յաս­տա­նից ու Ս­փիւռ­քից բազ­մա­թիւ հա­յեր, այդ թւում եւ ձեր շատ ու շատ կու­սակ­ցա­կան ըն­կեր­ներ, աշ­խար­հի տար­բեր ծայ­րե­րից ժա­մա­նում էին Ե­րե­ւան, դուք մեկ­նել էիք Լեռ­նա­

alt«­­Հա­լէ­պա­հա­յու­թիւ­նը իր ա­ւան­դա­կան ար­ժէք­նե­րով, իր ու­նե­ցած հա­յե­ցի դի­մա­գի­ծով, իր ան­ցեա­լով, նոյ­նիսկ ներ­կա­յով ռազ­մա­վա­րա­կան ն­շա­նա­կու­թիւն ու­նի Հայ ժո­ղո­վուր­դին ­հա­մար» ­

Վեր­ջերս Հա­լէ­պէն հա­սած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը հա­մայն հա­յու­թեան մօտ սկսած են յա­ւե­լեալ մտա­հո­գու­թիւն պատ­ճա­ռել: Պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը եւ կեն­ցա­ղա­յին ծանր պայ­ման­նե­րը Հա­լէ­պի ներ­կա­յին ու ա­պա­գա­յին հա­մար հար­ցա­