Հայ­րե­նի «168 ժամ» լրա­տո­ւա­կան կայ­քը հար­ցազ­րոյց մը կա­տա­րած է Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ար­մէն Ռուս­տա­մեա­նի հետ: Ս­տո­րեւ` հար­ցազ­րոյ­ցը:

­«­Թուր­քիան խա­ղում է կրա­կի հետ»

Թուր­քիա­յում եւ նրա շուրջ տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րի, այդ «հո­ղի» վրայ հնա­րա­ւոր ներ-­քա­ղա­քա­կան եւ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցու­մե­րի վե­րա­բե­րեալ իր տե­սա­կէտ­նե­րը ներ­կա­յաց­նում է Գ.Ա.Ա. Ա­րե­ւե­լա­գի­տու­թեան Ինս­տի­տու­տի տնօ­րէն, ա­կա­դե­մի­կոս Ռու­բէն Սաֆ­րաս­տեա­ն։

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հ­րանդ Մար­գա­րեան,«Ա­զա­տու­թիւն» ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, անդ­րա­դար­ձած է սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու առն­չու­թեամբ Դաշ­նակ­ցու­թեան մօ­տե­ցում­նե­րուն եւ կե­ցո­ւածք­նե­րուն, հա­յաս­տա­նեան ներ­քին

Ա­րեւմ­տեան Հա­յաս­տան ա­սե­լիս՝ հա­յե­րիս մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը պատ­կե­րաց­նում է մի ե­րա­զա­յին վայր, կո­րու­սեալ հայ­րե­նիք, ո­րը պէտք է յետ բե­րել: Ք­չե­րը գի­տեն, թէ ով­քե՞ր են ներ­կա­յումս բնակ­ւում Հա­յաս­տա­նի այդ մա­սում եւ ին­չո՞վ են զբաղ­ւում: Սա­կայն ա­ւե­լի քան ի­րա­կան է այն, որ Ա­րեւմ­տեան Հա­

Լի­բա­նա­նի մէջ վեր­ջերս լու­սար­ձա­կի տակ առ­նո­ւած է լեռ­նագ­նաց Ռո­ժէ Պաաք­լի­նիի ա­նու­նը, նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ վեր­ջերս ան բարձ­րա­ցած էր Է­վե­րես­թի գա­գա­թը եւ ա­կա­նա­տես ե­ղած էր Նե­փա­լը հա­րո­ւա­ծած վեր­ջին երկ­րա­շար­ժին. այդ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին ան տա­կա­ւին կը գտնո­ւէր Նե­փա­լի մէջ: