Հ.Յ.Դ.-Հ.Հ.Կ. հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնն այ­լեւս ի­րա­կա­նու­թիւն է: Ին­չո՞ւ՝ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն, եւ ոչ՝ կոա­լի­ցիա:

 

Նախ յի­շեց­նեմ, որ կոա­լի­ցիա ե­րե­ւոյ­թը ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ներդ­րեց մեր քա­ղա­քա­կան մշա­կոյ­թի մէջ, մեծ աշ­խա­տանք տա­րո­ւեց, որ­պէս­զի կոա­լի­ցիոն կա­ռա­վա­րու­թիւն ձե­ւա­ւո­րո­ւի: Ի­րա­կա­նում, ի­մաս­տա­յին ա­ռու­մով տար­բե­րու­թիւ­նը շատ մեծ չէ: Այս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը կոնկ­րետ հար­ցեր լու­ծե­լու խնդիր ու­նի, մա­նա­ւանդ որ մէկ տա­րո­ւայ մա­սին է խօս­քը: ­Մէկ տա­րի յե­տոյ ար­դէն խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու

altԳի­տու­թիւն­նե­րու Ազ­գա­յին Ա­կա­դե­միա­յի Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կի տնօ­րէն Ա­շոտ Մել­քո­նեան armtimesի հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին յայտ­նած է որ

­altՎեր­ջերս ռու­սա­կան RT ա­րա­բա­լե­զու հա­ղորդ­ման ժա­մա­նակ հրա­ւի­րո­ւել էր գե­նե­րալ-լէյ­տե­նանտ ­Նո­րատ ­Տէր-Գրի­գո­րեան­ցը: ­Հար­ցազ­րոյ­ցը, կար­ծում եմ, հե­տաքրք­րա­կան է իր տե­սա­կով, քա­նի որ նա խօ­սում էր մի շարք հար­ցե­րից, ո­րոնց մա­սին ա­ղա­ղա­կում եմ ար­դէն քսան տա­րուց ա­ւե­լի: ­Գե­նե­րալ ­Նո­րատ

­altՎեր­ջերս հայ­կա­կան մա­մու­լը ար­ձա­գան­գեց ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Ար­խի­ւին կող­մէ հրա­պա­րա­կո­ւած լուր մը, ո­րուն հա­մա­ձայն՝ ­Պա­յա­զի­տի հա­յոց ե­կե­ղեց­ւոյ առն­չո­ւած կա­լո­ւա­ծագ­րեր յայտ­նա­բե­րո­ւած են եւ թէ ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Ար­խի­ւը հրա­տա­րա­կու­թեան կը պատ­րաս­տէ Ա­րեւմ­

­altՍ­տե­փա­նա­կերտ-­Գան­ձա­սար ճա­նա­պար­հին տե­ղա­կա­յո­ւած Նի­կոլ Դու­մա­նի Տուն-­Թան­գա­րա­նը, իր գո­յու­թեան ա­ռա­ջին իսկ օ­րէն, դար­ձած է Ար­ցախ յա­ճա­խող զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ուխ­տագ­նա­ցու­թեան վայր: Այ­ցե­լու­նե­րը Տուն-­Թան­գա­րա­նին մէջ կրնան տես­նել վե­րա­կանգ­նո­ւած 19րդ դա­րու ղա­րա­բա­ղեան գիւ­ղի