Հ.Յ.Դ.-Հ.Հ.Կ. հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնն այ­լեւս ի­րա­կա­նու­թիւն է: Ին­չո՞ւ՝ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն, եւ ոչ՝ կոա­լի­ցիա:

 

Նախ յի­շեց­նեմ, որ կոա­լի­ցիա ե­րե­ւոյ­թը ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ներդ­րեց մեր քա­ղա­քա­կան մշա­կոյ­թի մէջ, մեծ աշ­խա­տանք տա­րո­ւեց, որ­պէս­զի կոա­լի­ցիոն կա­ռա­վա­րու­թիւն ձե­ւա­ւո­րո­ւի: Ի­րա­կա­նում, ի­մաս­տա­յին ա­ռու­մով տար­բե­րու­թիւ­նը շատ մեծ չէ: Այս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը կոնկ­րետ հար­ցեր լու­ծե­լու խնդիր ու­նի, մա­նա­ւանդ որ մէկ տա­րո­ւայ մա­սին է խօս­քը: ­Մէկ տա­րի յե­տոյ ար­դէն խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու

­թիւն­ներ են, եւ ե­թէ պէտք է դար­ձեալ կոա­լի­ցիա ձե­ւա­ւո­րո­ւի, ա­ւե­լի ի­րա­կան կը լի­նի, որ դա մէկ տա­րի յե­տոյ լի­նի, երբ ի­րա­կան պատ­կե­րը կը ստեղ­ծո­ւի կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րի՝ խորհր­դա­րա­նում տե­ղեր զբա­ղեց­նե­լու մա­սով, ին­չից էլ կը բխի հա­ւա­նա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը:

Պա­րոն ­Մար­գա­րեան, այս հար­ցադ­րու­մը շա­տերն են ա­նում, վեր­ջերս էլ մի Բ.Հ.Կ.ա­կան իր ան­կեղծ զար­մանքն ար­տա­յայ­տեց, թէ այդ ինչ­պէ՞ս ե­ղաւ, որ 30 հո­գա­նոց խմբակ­ցու­թեա­նը հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ա­ռա­ջար­կու­թիւն չա­րե­ցին, այլ ա­րե­ցին 5 հո­գա­նոց խմբակ­ցու­թեա­նը: Ի հար­կէ, հաս­կա­նա­լի է, որ ա­ռա­ջար­կու­թիւն ա­նո­ղը Հ.Հ. եւ Հ.Հ.Կ. նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեանն է, եւ նրան պէտք է նախ հարց­նել, թէ ին­չո՛ւ հէնց Հ.Յ.Դ.ն, բայց ա­մէն դէպ­քում, ե­թէ ամ­փո­փե­լու լի­նէք, ձեզ հա­մար հաս­կա­նա­լի՞ է, թէ ին­չու հէնց «5 հո­գա­նոց խմբակ­ցու­թիւն» ու­նե­ցող ու­ժին ա­րո­ւեց ա­ռա­ջար­կու­թիւն:

Ի­րա­կան պա­տաս­խա­նը, ի հար­կէ, կը տայ ին­քը՝ հան­րա­պե­տա­կա­նը, բայց փոր­ձեմ ինքս բա­ցատ­րել: ­Կար­ծում եմ՝ մեր երկ­րի ի­րա­վի­ճա­կը ստի­պեց: ­Մենք պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կի մէջ ենք, ամ­բողջ տա­րա­ծաշր­ջանն է նման վի­ճա­կի մէջ, եւ հա­ւա­նա­կա­նու­թիւ­նը, որ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին այդ ա­լե­կո­ծու­թիւն­նե­րը կա­րող են անդ­րա­դառ­նալ նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի վրայ, շատ մեծ է: Այ­սինքն՝ ար­տա­քին վտանգն իս­կա­պէս մեծ է, չա­սեմ՝ սպառ­նա­լի­քը կա­խո­ւած է մեր գլխին, բայց լուրջ է: ­Բո­լոր պե­տու­թիւն­ներն ու ժո­ղո­վուրդ­ներն էլ այդ հա­շո­ւարկ­ներն ա­նում են: Այ­սօ­րո­ւայ ի­րա­վի­ճակն այլ է, մեր հա­րե­ւան­նե­րը լուրջ խնդիր­ներ ու­նեն, ամ­բողջ տա­րա­ծաշր­ջանն ա­լե­կո­ծում­նե­րի են­թա­կայ է, եւ շատ հա­ւա­նա­կան է, որ այս ըն­թաց­քում այս ա­մէնն ազ­դի ­Հա­յաս­տա­նի վրայ:
Մեր միակ պաշտ­պա­նու­թիւ­նը, միակ ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը երկ­րում քա­ղա­քա­կան կա­յու­նու­թիւնն է, որ մենք ու­նենք, եւ ո­րը թոյլ չի տա­լիս Ադր­բե­ջա­նին վերջ­նա­կա­նօ­րէն պա­տե­րազ­մի դի­մե­լու, ընդ­հա­նուր յար­ձա­կում գոր­ծե­լու: Այ­սինքն՝ ներ­քին կա­յու­նու­թիւ­նը եւս շատ էա­կան է ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան տե­սան­կիւ­նից: ­Սա էլ միւս խնդիրն է: ­Վեր­ջի­վեր­ջոյ, նոր ­Սահ­մա­նադ­րու­թեամբ մենք նոր ­Հա­յաս­տա­նի մեկ­նարկն ենք տո­ւել, այն ­Հա­յաս­տա­նի, որն ու­զում ենք ստեղ­ծել: Այս ա­մէ­նը կա­րե­ւո­րե­լով՝ ­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը, ըստ էու­թեան, ո­րո­շեց իր ռե­սուրս­նե­րով, իր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րով չսահ­մա­նա­փա­կո­ւել եւ այդ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը մե­ծաց­նել: Ին­չո՞ւ՝ Հ.Յ.Դ.ն, եւ ոչ՝ միւս­նե­րը, դա էլ է, կար­ծում եմ, բա­ցատ­րո­ւած: ­Նախ՝ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ու­ժը, հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը, ի­րա­վի­ճա­կի վրայ ազ­դե­լու կա­րո­ղա­կա­նու­թիւ­նը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած չէ խորհր­դա­րա­նա­կան պատ­գա­մա­ւոր­նե­րի թո­ւով:

Ա­յո, վեր­ջերս շատ է շեշտ­ւում Հ.Յ.Դ.ի ու­ժը՝ Ս­փիւռ­քի մա­սով:

Նաեւ Ս­փիւռ­քում ու­նե­ցած մեր դե­րը... Ա­յո՛, ճիշդ է, որ մենք հինգ պատ­գա­մա­ւոր ու­նենք Ա.Ժ.ում, բայց մենք հա­մա­հա­յաս­տա­նեան մա­կար­դա­կով կազ­մա­կեր­պո­ւած միակ կու­սակ­ցու­թիւնն ենք: Ես դա չեմ ու­զում ա­սել ու­րիշ­նե­րի կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը նսե­մաց­նե­լու ի­մաս­տով, բայց ու­զում եմ ա­սել մեր ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը շեշ­տե­լու ի­մաս­տով: ­Սա եւս մէկ փաստ է, որ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը նկա­տի են ու­նե­ցել: ­Բա­ցի այդ՝ կար­ծում եմ, որ, վեր­ջի­վեր­ջոյ, ա­մէն մի կազ­մա­կեր­պու­թիւն ու­նի յա­րա­բե­րո­ւե­լու, հար­ցե­րին մօ­տե­նա­լու, քա­ղա­քա­կա­նու­թեա­նը վե­րա­բե­րո­ւե­լու իր մշա­կոյ­թը:
Դաշ­նակ­ցու­թեան քա­ղա­քա­կան մշա­կոյ­թը, նե­րազ­գա­յին ա­ռու­մով հար­ցեր լու­ծե­լու, յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ճշդե­լու ի­մաս­տով, կար­ծում եմ, որ տար­բեր­ւում է: ­Ճիշդ հէնց այդ պատ­ճա­ռով ընդ­դի­մու­թիւնն էլ շատ է փոր­ձում ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցել: ­Բայց, ի տար­բե­րու­թիւն իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի, նրանք փոր­ձել են ու­նե­նալ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, բայց ղե­կա­վա­րել ­Դաշ­նակ­ցու­թեա­նը: Ն­րանք, ցա­ւօք, միշտ էլ այդ կերպ են ե­ղել, ան­գամ՝ ժա­մա­նա­կին, երբ իշ­խա­նու­թիւն են ե­ղել, է­լի այդ­պէս են վա­ր- ­ւել: Ն­րանց մշա­կոյթն էլ այդ մշա­կոյթն է, նրանք չեն կա­րո­ղա­նում հաս­կա­նալ՝ ինչ ա­սել է քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն: Ն­րանք կար­ծում են, որ ի­րենց լի­դե­րը (ղեկավար) պէտք է լի­դեր լի­նի բո­լո­րին, եւ ես դա տե­սել եմ մեր միջ-կու­սակ­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րում, թէ ոնց են նրանք յա­ւակ­նել, որ կա­րող են Հ.Յ.Դ.ին ղե­կա­վա­րել:

Այ­սինքն՝ հի­մա ­Հան­րա­պե­տա­կա­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը չի՞ լի­նե­լու այն­պէս, ինչ­պէս պատ­կե­րաց­նում էր ընդ­դի­մու­թիւ­նը՝ Հ.Յ.Դ.ի հետ, այ­սինքն՝ հի­մա Հ.Յ.Դ.ն Հ.Հ.Կ.ի հետ խօ­սե­լու է ինչ­պէս հա­ւա­սա­րը հա­ւա­սա­րի հե՞տ:

Կար­ծում եմ, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւնն այն կու­սակ­ցու­թիւ­նը չէ, որ ո­րե­ւէ ժա­մա­նակ ո­րե­ւէ մէ­կի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լու հա­մար իր ինք­նու­րոյ­նու­թիւ­նը զի­ջի, իր ինք­նա­ղե­կա­վա­րու­մը զի­ջի, դա ­Դաշ­նակ­ցու­թեան պա­րա­գա­յում բա­ցա­ռ- ­ւած է:

Պա­րոն ­Մար­գա­րեան, գրե­թէ բո­լոր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք նախ­կի­նում ու­նե­ցել են կոա­լի­ցիա ձե­ւա­կեր­պու­մը, փլու­զո­ւել են՝ պատ­ճա­ռա­բա­նու­թեամբ, որ չեն կա­րո­ղա­ցել ազ­դել ո­րո­շում­նե­րի ըն­դուն­ման վրայ: Ս­տաց­ւում է՝ հի­մա այդ խնդրի առ­ջեւ այ­լեւս կանգ­նե­լու վտանգ չկայ այս հա­մա­ձայ­նագ­րում ամ­րագ­ըր­ւած կէ­տե­րով:

Նախ՝ ոչ մի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն յա­ւի­տե­նա­կան չէ, բայց այ­սօ­րո­ւայ դրու­թեամբ մենք հա­մո­զո­ւած ենք, որ գնում ենք ի­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ վստահ ենք, որ խո­չըն­դոտ­ներ, դժո­ւա­րու­թիւն­ներ չենք ու­նե­նայ, ու­նե­նանք էլ՝ կը հար­թենք: Ան­հար­թե­լի խո­չըն­դոտ­ներ, ան­յաղ­թա­հա­րե­լի դժո­ւա­րու­թիւն­ներ չենք ու­նե­նայ: ­Յու­շա­գի­րը, ե­թէ ու­շադ­րու­թիւն դարձ­նէք, կա­ռոյց է նա­խա­տե­սում՝ խոր­հուրդ, թէ ինչ­պէս պէտք է ղե­կա­վա­րո­ւի այս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, ինչ­պէս պէտք է ո­րո­շում­ներ կա­յա­ցո­ւեն:
Այդ ա­մէ­նը նա­խա­տե­սո­ւած է, եւ այս ա­ռու­մով մենք ու­նենք ա­պա­հո­վու­թիւն, որ կը կա­րո­ղա­նանք հան­գիստ, դրա­կան մթնո­լոր­տում ո­րո­շում­նե­րի քննարկ­ման մաս­նա­կից դառ­նալ եւ միաս­նա­բար ո­րո­շում­ներ ըն­դու­նել:
Այս­տեղ նոյ­նիսկ քո­ւէ­նե­րի հար­ցի խնդիր չէ՝ ով քա­նի քո­ւէ կ­՛ու­նե­նայ, կար­ծում եմ, որ ա­ւե­լի շատ մէկս միւ­սիս հա­մո­զե­լով, ամ­բող­ջաց­նե­լով, սրբագ­րե­լով է, որ պէտք է կա­րո­ղա­նանք ա­ռաջ գնալ: ­Սա պէտք է լի­նի սկզբուն­քը, քո­ւէար­կու­թեան հարց չէ: ­Պարզ է, որ հան­րա­պե­տա­կանն այս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան այն կողմն է, որն ա­ւե­լի ծանր է կշռում՝ իր քո­ւէ­նե­րով, ո­րոնք ու­նի խորհր­դա­րա­նում, կա­ռա­վա­րու­թիւ­նում: ­Դա մեզ հա­մար յստակ է, բայց մեզ հա­մար փաստ է, որ մենք կա­րող ենք նրանց հետ աշ­խա­տել դրա­կան մթնո­լոր­տում, քննար­կում­նե­րին ի­րա­կան մաս­նակ­ցու­թիւն ու­նե­նալ՝ հա­մո­զե­լով ու հա­մո­զո­ւե­լով:

Ա­մէն դէպ­քում պէտք է խոս­տո­վա­նենք, որ երկ­րում ի­րա­վի­ճա­կը ծանր է՝ բո­լոր ա­ռում­նե­րով, դուք ար­տա­քին մար­տահ­րա­ւէր­ներն էլ շեշ­տե­ցիք: Հի­մա ստանձ­նե­լով այդ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը՝ ար­դեօք 2017թ­.ի ընտ­րու­թեան շե­մին ­Դաշ­նակ­ցու­թիւնն իր ու­սե­րին չի՞ ա­ւե­լաց­նում դժո­ւա­րու­թիւն­ներ, յա­ւե­լեալ բեռ: Ի­րա­տես լի­նենք՝ շատ բան, չնա­յած մեծ ցան­կու­թեա­նը, կա­րող է եւ չստա­ցո­ւել...

Ես հա­ւա­տա­ցած եմ՝ մեր ժո­ղո­վուր­դը խե­լա­ցի ժո­ղո­վուրդ է, եւ հա­ւա­տա­ցած եմ, որ մեր ժո­ղո­վուր­դը, վեր­ջի­վեր­ջոյ, ճիշդ է կողմ­նո­րո­շո­ւե­լու: Ա­յո՛, այ­սօր ժո­ղո­վուր­դը դժգոհ է ի­րա­վի­ճա­կից, բայց նաեւ դժգոհ է բո­լոր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րից, որ չեն կա­րո­ղա­նում լու­ծում բե­րել այս հար­ցե­րին, որ կան երկ­րում: ­Մենք հի­մա փոր­ձում ենք լու­ծում գտնել: Այն հար­ցե­րը, որ յու­շագ­րի մէջ մատ­նան­շել ենք, ժո­ղովր­դի կող­մից ա­ռաջ քա­շո­ւած պա­հանջ­ներն են, մեր կող­մից ներ­կա­յա­ցո­ւած պա­հանջ­ներն են իշ­խա­նու­թեա­նը:
Մենք հի­մա փոր­ձում ենք հրա­պա­րակ­նե­րում գո­ռալ ու կան­չե­լու փո­խա­րէն այլ՝ ի­րա­կան գոր­ծի մէջ, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մթնո­լոր­տում միաս­նա­բար լու­ծել այդ հար­ցե­րը: Ե­թէ մենք ու­նե­նանք ար­դիւնք, վստահ եմ, որ ժո­ղո­վուր­դը շատ ճիշդ կը գնա­հա­տի, չու­նե­նանք ար­դիւնք՝ ես չեմ կար­ծում, որ ժո­ղո­վուր­դը ո­րե­ւէ մէ­կից մեզ ա­ւե­լի վատ գնա­հա­տի, ո­րով­հե­տեւ այս ի­րա­վի­ճա­կի հա­մար, ի­րա­վի­ճա­կը շտկե­լու ի­մաս­տով, բո­լորս նոյն­չափ պա­տաս­խա­նա­տու ենք: ­Մենք ճիգ ենք թա­փում, որ, իս­կա­պէս, այդ հար­ցե­րի հա­մար լու­ծում գտնենք եւ ե­թէ չկա­րո­ղա­նանք, ա­ւե­լի վա­տը չենք լի­նե­լու, ո­րով­հե­տեւ ու­րիշ մէ­կը կա՞յ, որ այս ժո­ղովր­դի մա­տից փուշ հա­նի, վեր­ջա­պէս այդ փուշն է, որ պէտք է կա­րո­ղա­նանք հա­նել: Առ­նո­ւազն բո­լո­րին պարզ է, թէ մենք ին­չո՛ւ ենք գնա­ցել այս քայ­լին՝ գնա­ցել ենք յա­նուն մեր ան­կա­խու­թեան, մեր անվ­տան­գու­թեան, յա­նուն Ար­ցա­խի, յա­նուն մեր կեան­քի բա­րե­լաւ­ման, յա­նուն այն բա­նի, որ կա­րո­ղա­նանք այս եր­կի­րը դարձ­նել ա­ւե­լի լա­ւը, որ նո­ւազ պատ­ճառ լի­նի ար­տա­գաղ­թե­լու, թէ­պէտ ար­տա­գաղ­թը շատ ու­րիշ շեր­տա­ւոր պատ­ճառ­ներ ու­նի: ­Մենք գնում ենք՝ ինչ որ բան ա­նե­լու, դրա­կան բան ա­նե­լու եւ հա­մո­զո­ւել ենք, որ դա կա­րող ենք ա­նել: ­Մենք այս իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցել ենք ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցով, 100ա­մեայ տա­րե­լի­ցի հար­ցով, ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցով, ­Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը բա­րե­փո­խե­լու հար­ցով, մենք ու­նենք դրա­կան ար­դիւնք, ո­րը տո­ւել է մեզ այն վստա­հու­թիւ­նը, որ այս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նից կա­րող է լաւ ար­դիւնք ըս-տա­ցո­ւել:

Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ե՞րբ հաս­կա­ցաւ, որ միայն ընդ­դի­մու­թեան դաշ­տում գոր­ծե­լով, մեծ հա­շո­ւով, ռէալ ար­դիւնք­նե­րի չի կա­րող հաս­նել: ­Գի­տէ՞ք, ինձ մօտ եր­բեմն տպա­ւո­րու­թիւն է, որ գա­լու է մի պահ, որ ընդ­դի­մու­թեան ճգնա­ժամ ենք ու­նե­նա­լու, ե­թէ, ի հար­կէ, ար­դէն չու­նենք:

Ա­յո, ճի՛շդ էք: ­Մենք ընդ­դի­մու­թեան հար­ցում ար­դէն ու­նենք ճգնա­ժամ, ո­րով­հե­տեւ ընդ­դի­մու­թիւ­նը մէկ բան չի կա­րո­ղա­ցել հաս­կա­նալ, որ ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թեամբ խա­ղի նոր կա­նոն­ներ են ճշդո­ւել, նոր մթնո­լորտ է ձե­ւա­ւոր­ւում այս երկ­րում, յե­ղա­փո­խու­թիւն­նե­րի ժա­մա­նա­կաշր­ջանն ա­ւար­տո­ւել է:
Պէտք է հաս­կա­նան, որ առ­ճա­կա­տումն այ­լեւս ըն­դու­նե­լի չէ, ո­րով­հե­տեւ այս ­Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը տա­լիս է ընդ­դի­մու­թեա­նը պայ­քա­րե­լու օ­րի­նա­կան հնա­րա­ւո­րու­թիւն: Ե­թէ կայ օ­րի­նա­կան դաշտ՝ աշ­խա­տե­լու եւ պայ­քա­րե­լու, դու շին­ծու յե­ղա­փո­խու­թիւն չես կա­րող ա­նել, ո­րով­հե­տեւ լի­դերդ ծեր է, եւ դու շտա­պում ես յե­ղա­փո­խու­թիւն ա­նել, քա­նի որ այ­լա­պէս ա­ռի­թը կը կորց­նես: Այդ ձե­ւով երկ­րում յե­ղա­փո­խու­թիւն չի լի­նում:
Յե­ղա­փո­խու­թիւն լի­նում է ա­ռար­կա­յա­կան վի­ճա­կի պար­տադ­րան­քով եւ հիմ­նա­կա­նում այն ժա­մա­նակ, երբ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ժո­ղովր­դին չեն տա­լիս պայ­քա­րե­լու կա­րե­լիու­թիւն: Այս ­Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը տա­լիս է օ­րի­նա­կան ճա­նա­պար­հով պայ­քա­րե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն, եւ քա­նի դեռ նրանք չեն ան-
դ­րա­դար­ձել այս փո­փո­խու­թեա­նը եւ հին օ­րէնք­նե­րով են շարժ­ւում, ար­դիւնք չեն ստա­նայ: ­Սա է, որ պէտք է կա­րո­ղա­նան հաս­կա­նալ: Ընդ­դի­մու­թեան դաշ­տում էլ, ճիշդ է, մեզ հա­մար դժո­ւար էր, ո­րով­հե­տեւ մենք ա­ւե­լի շատ յա­րա­բեր­ւում էինք անտ­րա­մա­բա­նա­կան, ա­ւե­լի բռնա­պե­տա­կան, հա­կա­ժո­ղովր­դա­կան մօ­տե­ցում­նե­րի, քան իշ­խա­նու­թեան դաշ­տում, ուր նա­խա­պէս կա­յինք:
Բայց, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, մենք գործ ենք ա­րել ընդ­դի­մու­թեան դաշ­տում եւ յա­ջո­ղու­թիւն ենք ու­նե­ցել: Ա­յո, մենք ընդ­դի­մու­թեան դաշ­տում կա­րող ենք այս երկ­րի դէմ­քը պայ­ծառ պա­հել ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թեան ո­լոր­տում, մենք կա­րո­ղա­ցել ենք շատ ա­ռում­նե­րով յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ու­նե­նալ թէ՛ ար­տա­քին եւ թէ ներ­քին ճա­կա­տում, կա­րո­ղա­ցել ենք վար­չա­պետ փո­խել տալ, մենք կա­րո­ղա­ցել ենք յա­ջո­ղեց­նել, որ լաւ ­Սահ­մա­նադ­րու­թիւն ու­նե­նանք, լաւ ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան հան­րա­քո­ւէ կազ­մա­կեր­պել: Ս­րանք ար­դիւնք­ներ են, ո­րով ցան­կա­ցած ընդ­դի­մա­դիր ուժ կը հպար­տա­նար:
Մենք այդ բո­լոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներն ու­նե­ցել ենք: ­Չենք ու­նե­ցել յա­ճախ շա­տե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, ըն­կե­րակ­ցու­թիւնն այդ պայ­քա­րի մէջ, ես դրա հա­մար ցա­ւում եմ: ­Բայց ես վստահ եմ, որ, ա­յո՛, հայ­րե­նի­քին ծա­ռա­յե­լու հա­մար թէ՛ ընդ­դի­մու­թեան դաշ­տում հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կան, թէ՛ իշ­խա­նու­թեան: ­Բա­ւա­կան է, որ մար­դը, քա­ղա­քա­կան ու­ժը կա­րո­ղա­նայ ի­րա­պէս ճիշդ գնա­հա­տել իր երկ­րի սո­ցիալ-տնտե­սա­կան ի­րա­վի­ճա­կը, ա­ռար­կա­յա­կան ի­րա­վի­ճա­կը, տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին-մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վի­ճա­կը եւ այդ ա­մէ­նի մի­ջից ընտ­րի իր հա­մար ճիշդ ու­ղի, որ կա­րո­ղա­նայ, ա­ռանց ցնցում­նե­րի, այս ժո­ղովըր­դի կեան­քի բա­րե­լաւ­մա­նը նպաս­տել: Ե­թէ մենք դա չենք կա­րո­ղա­նում ա­նել, ու­զում ենք իշ­խա­նու­թիւն լի­նել, թէ՝ ընդ­դի­մու­թիւն, կը ձա­խո­ղենք:

Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը եւ ­Հան­րա­պե­տա­կա­նը յա­ճախ են շեշ­տում, որ սա մէկ տա­րո­ւայ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն չէ, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն է՝ եր­կա­րա­ժամ­կէտ կտրո­ւած­քով: Ի՞նչ ա­սել է՝ եր­կա­րա­ժամ­կէտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն, երբ, ըստ էու­թեան, յայտ­նի չէ, թէ ինչ­պի­սի՞ն կը լի­նի քա­ղա­քա­կան դա­սա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւ­նը 2017ի ընտ­րու­թիւն­նե­րից յե­տոյ, եւ հնա­րա­ւո՞ր է տար­բե­րա­կը, որ Հ.Յ.Դ.ն­ եւ Հ.Հ.Կ.ն ­միաս­նա­կան դա­շին­քով գնան ընտ­րու­թիւն­նե­րի՝ մէկ ցու­ցա­կով:

Ոչ մի բան բա­ցա­ռո­ւած չէ, բայց նման հարց մեր օ­րա­կար­գում չկայ, նման հարց չի քննարկ­ւում, կար­ծեմ՝ ­Հան­րա­պե­տա­կա­նի մօտ էլ չի քննարկ­ւում: ­Հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին պէտք է ա­սել, որ մենք, երբ նոյ­նիսկ ե­ղել ենք ընդ­դի­մու­թեան դաշ­տում, ա­սել ենք, որ ո­րոշ հար­ցե­րում բո­լոր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը պէտք է հա­մա­գոր­ծակ­ցեն, ե­թէ ազ­գա­յին շահն է խնդի­րը, պե­տու­թեան անվ­տան­գու­թիւ­նը: Ե­թէ երկ­րի անվ­տան­գու­թեան խնդիր գո­յու­թիւն ու­նի, ի՞նչ է նշա­նա­կում չհա­մա­գոր­ծակ­ցել: Ա­յո, երբ եր­կի­րը վտան­գո­ւած է, երբ ար­տա­քին վտանգ գո­յու­թիւն ու­նի, պէտք է բո­լորս հա­մախմ­բո­ւենք, հա­մա­գոր­ծակ­ցենք:
Այդ­պէս են վա­րո­ւել բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րը, նրանք, ո­րոնք մնա­ցել են, դի­մա­ցել, յա­ջո­ղել, այդ ժո­ղո­վուրդ­ներն այս ճա­նա­պար­հով են ան­ցել, մենք էլ պէտք է անց­նենք: ­Բայց այս պա­րա­գա­յում, կար­ծում եմ, այն սկզբունք­նե­րը, որ այս յու­շագ­րով մենք հա­մա­ձայ­նեց­րել ենք եւ հա­մո­զո­ւած սկսել հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, խնդիր­ներ չեն, որ մէկ տա­րո­ւայ ըն­թաց­քում կ­՛ա­ւար­տո­ւեն ու կը վեր­ջա­նան, դրանք խնդիր­ներ են, ո­րոնք կը լու­ծո­ւեն տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում: Ինչ­պէ՞ս, այդ «ինչ­պէ՞ս»ը մեզ կ­՛ա­սեն խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը: ­Թէ ի՞նչ պատ­կեր կը ստեղ­ծո­ւի, Աս­տ­ւած գի­տի:

Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը 2016ի բիւ­ջէին դէմ է քո­ւէար­կել, հի­մա դժո­ւար չի՞ լի­նե­լու պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն ստանձ­նել, ընկ­նել հա­ւա­սար պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան դաշ­տի տակ:

Ան­շուշտ, դժո­ւար է լի­նե­լու, բայց ես նաեւ տես­նում եմ կամ­քը միւս կող­մում՝ հար­ցեր լու­ծե­լու ա­ռու­մով: ­Տես­նում եմ նաեւ հար­ցե­րը լու­ծե­լու ցան­կու­թիւն եւ ճիգ՝ ի­րենց կող­մից: ­Վեր­ջա­պէս այս կէ­տե­րը մեր կող­մից վերջ­նա­գիր չեն ե­ղել, որ մենք ներ­կա­յաց­րել ենք, նրանք էլ ըն­դու­նել են:
Այս կէ­տե­րը միա­սին ենք ո­րո­շել, եւ ե­թէ միա­սին ենք ո­րո­շել, ու­րեմն նրանք եւս հա­մո­զո­ւած են, որ այս հար­ցե­րը պէտք է լու­ծում ստա­նան: Ան­շուշտ, մեր բիւ­ջէն ու­նի մեծ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ, եւ դա յա­տուկ չէ միայն ­Հա­յաս­տա­նին: Այ­սօր, ցա­ւօք, աշ­խար­հում ա­մէն տեղ տնտե­սա­կան տագ­նապ գո­յու­թիւն ու­նի, նաեւ՝ մեր հա­րե­ւան երկր­նե­րում, այն­տեղ էլ խնդիր­ներ կան: ­Բայց մենք կար­ծում ենք, որ կա­րե­լի է այդ հար­ցե­րը մեղ­մաց­նել, թե­թե­ւաց­նել եւ, վեր­ջա­պէս, վե­րաց­նել՝ ներ­քին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան դրա­կան մթնո­լորտ ստեղ­ծե­լով:

Լե­ւոն Մկրտ­չեան, ­Դա­ւիթ ­Լո­քեան, ­Գա­գիկ ­Գէո­զա­լեան. ին­չո՞ւ հին կադ­րե­րը, ո­րով­հե­տեւ եր­կի­րը գտնւում է այն­պի­սի դժո­ւար վի­ճա­կում, տնտե­սու­թիւնն այն­քան ծանր ի­րա­վի­ճա­կում է, որ միայն փոր­ձա­ռու­թիւն ու­նե­ցող կադ­րե՞­րը կա­րող են գոր­ծը գլուխ բե­րել:

Իս­կա­պէս, այս մէկ տա­րո­ւայ հա­մար մենք չպէտք է ռիս­կե­րի գնա­յինք: ­Մենք պէտք է ա­ւե­լի ինք­նավս­տահ ձե­ւով շար­ժո­ւենք, եւ փոր­ձա­ռու­թիւն ու­նե­ցող մար­դիկ պէտք է ղե­կա­վա­րեն, ով­քեր նաեւ մեծ տա­րիք չու­նեն, բայց նաեւ մար­դիկ են, ով­քեր 6 տա­րի է՝ իշ­խա­նու­թիւ­նից դուրս են:
Ան­ցած փոր­ձը նոր ըն­կա­լու­մով ի­րաց­նե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն է տրո­ւել նրանց: ­Չեմ կար­ծում՝ կադ­րե­րի պա­կաս ու­նենք, բայց մենք պար­տա­ւոր էինք այս քայ­լին գնալ՝ նո­ւազ ռիս­կեր ու­նե­նա­լու ի­մաս­տով: ­Մենք յա­ջո­ղած մար­դիկ ենք վե­րա­դարձ­նում գոր­ծի, ոչ թէ ձա­խո­ղ­ւած, սա է ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը: ­Կադ­րեր չու­նե­նա­լը կը լի­նէր այն ժա­մա­նակ, երբ ձա­խո­ղո­ւած կադր վե­րա­դարձ­նէինք, մենք այդ­պէս չենք վա­րո­ւել: ­Մենք շատ ա­ւե­լի մեծ կադ­րա­յին բանկ ու­նենք՝ թէ՛ նոր ու­ժե­րի, թէ՛ նաեւ հին ու­ժե­րի ի­մաս­տով, ո­րը ա­ռիթ չու­նե­ցանք ներ­կա­յաց­նե­լու, բայց յու­սամ, որ ա­ռա­ջի­կա­յում կը լի­նի:

Դուք մեր զրոյ­ցում ա­նընդ­հատ շեշ­տում էք ար­տա­քին մար­տահ­րա­ւէր­նե­րի հան­գա­ման­քը, կար­միր թե­լի նման անց­կաց­նում էք: Հ.Յ.Դ.ն ­հէնց ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հար­ցում ու­նե­ցած ան­հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րի պատ­ճա­ռով՝ յայտ­նի հայ-թուր­քա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի, դուրս ե­կաւ կոա­լի­ցիա­յից: Ու­զում եմ հաս­կա­նալ՝ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան՝ թէ ինչ­պէս ­Հա­յաս­տա­նը պէտք է աշ­խար­հի հետ յա­րա­բե­ր­ւի, այս հար­ցե­րի մա­սով Հ.Յ.Դ.ի եւ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի մօ­տե­ցում­նե­րը հա­մընկ­նո՞ւմ են:

Կար­ծում եմ, ա­մէն ինչ յստա­կե­ցո­ւած է 100ա­մեայ տա­րե­լի­ցի Հռ­չա­կագ­րով: Ա­մէն ինչ յա­ւե­լեալ ձե­ւով յստա­կե­ցո­ւած է նա­խա­գա­հի վեր­ջին ե­լոյ­թով: ­Մենք տար­բեր զրոյց­ներ ենք ու­նե­ցել նա­խա­գա­հի հետ: Եւ այս ա­ռու­մով մենք մտա­հո­գիչ բան չենք տես­նում: ­Բայց ներ­քին հար­ցերն էլ մեզ հա­մար գլխա­ւոր հար­ցեր են, ո­րով­հե­տեւ մենք գի­տակ­ցում ենք, որ ե­թէ քա­ղա­քա­կան կա­յու­նու­թիւ­նը, ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան ա­ռու­մով, կեն­սա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն է, դա կա­րե­լի է ու­նե­նալ նաեւ եւ ան­պայ­ման ար­դար հա­սա­րա­կա­կան փոխ-յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ստեղ­ծե­լու պայ­մա­նով: Այ­սինքն՝ ե­թէ մեր կեան­քում ար­դա­րու­թիւն չկայ, զար­գա­ցում չկայ, չի կա­րե­լի յու­սալ, որ կա­յու­նու­թիւն կը լի­նի:
Մենք ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին անդ­րա­դար­ձել ենք ներ­քին հար­ցե­րին՝ կո­ռուպ­ցիա, նոր աշ­խա­տա­տե­ղեր, ներդ­րում­նե­րի ա­պա­հո­վում, երկ­րի զար­գա­ցում... Ին­չո՞ւ ենք անդ­րա­դար­ձել, ո­րով­հե­տեւ ու­զում ենք ժո­ղովր­դի մէջ ար­դա­րու­թիւն լի­նի, որ­պէս­զի մեր ժո­ղո­վուր­դը զար­գա­նայ, անվ­տան­գու­թիւ­նը շատ ա­ւե­լի ա­մուր հիմ­քե­րի վրայ կա­րո­ղա­նայ յե­նո­ւել: ­Մեզ հա­մար սա անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն է, իսկ ար­տա­քին ճա­կա­տի ի­մաս­տով մեր բո­լոր մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը վե­րա­ցած են՝ հիմք ըն­դու­նե­լով 100ա­մեայ տա­րե­լի­ցի Հռ­չա­կա­գի­րը:

Հայ-թուր­քա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը մե­ռած կա­րե­լի՞ է հա­մա­րել:

Կար­ծում եմ՝ մե­ռած են: ­Բայց, ի վեր­ջոյ, կայ անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն այդ ստո­րագ­րու­թիւ­նը յետ կան­չե­լու: Եւ կը գայ այդ պա­հը:

Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը միշտ ա­ռաջ է քա­շել իր 7 կէ­տե­րը, կա­րո՞ղ ենք փաս­տել, որ այս մէկ տա­րո­ւայ ըն­թաց­քում դրանք բո­լո­րը կը կա­տա­րո­ւեն:

Այդ կէ­տե­րի մէջ կան խնդիր­ներ, ո­րոնց հա­մար ժա­մա­նակ է պէտք: ­Կար­ծում եմ, որ ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թեամբ այդ բո­լոր կէ­տե­րի լու­ծու­մը ըն­թաց­քի մէջ է դրո­ւել, եւ բնա­կա­նա­բար, ե­թէ յու­շա­գի­րը կար­դաք եւ նա­խա­գա­հի վեր­ջին ե­լոյ­թը, կը տես­նէք, որ այս ամ­բող­ջը նոյն տրա­մա­բա­նու­թեամբ է, որ տե­ղի է ու­նե­նում:
Ե­րե­ւոյթ­նե­րը, ո­րոնց անդ­րա­դար­ձել ենք մեր 7 կէ­տե­րում, ար­դէն իսկ լուծ­ման ըն­թաց­քի մէջ են՝ ա­ռա­ջին հեր­թին, ինչ­պէս ա­սա­ցի, ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փոխ­մամբ, նաեւ՝ ընդ­հա­նուր հա­մո­զում ստեղ­ծո­ւե­լու ի­մաս­տով: ­Ժա­մա­նա­կին նա­խա­գահն ինձ ա­սել է, որ ձեր օ­րա­կար­գա­յին 7 կէ­տերն ինձ հա­մար ըն­դու­նե­լի են, մէկ կէ­տը ըն­դու­նե­լի չէ՝ 100 տո­կոս հա­մա­մաս­նա­կա­նը, հի­մա այդ հարցն էլ է լու­ծո­ւած: Այ­սինքն՝ մենք խնդիր չու­նենք, ի­րենք հա­մո­զում­նե­րով ե­կել են այն­տեղ, որ­տեղ մենք ենք կանգ­նած ե­ղել:

Ա­մէն օր մա­մու­լը գրում է, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նում պաշ­տօ­նի կռիւ է՝ ի­րար հետ վի­ճում են, հի­մա էլ գրել են՝ դրսի կա­ռոյց­նե­րի հետ էք վի­ճել: Այդ­քան «ին­ֆոր­մա­ցիա» որ­տե­ղի՞ց մա­մու­լին:

Գի­տէք՝ ար­դէն քա­նի տա­րի է, ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչն եմ… ­Բայց ինչ որ գրում է մա­մու­լը, ես զար­մա­նում եմ, յա­ճախ այն­քան եմ զար­մա­նում, որ կաս­կա­ծում եւ փոր­ձում եմ ստու­գել՝ ճի՞շդ են թէ ոչ (ծի­ծա­ղում է): ­Մա­մու­լը, կար­ծես, թե­մա չու­նի գրե­լու, թէ­պէտ թե­մա­նե­րը շատ են: Ե­թէ դրա­կան մօ­տե­ցում ու­նե­նան, ոչ թէ սկան­դալ­նե­րի յե­տե­ւից ընկ­նեն, ու­նեն մեծ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն՝ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րին, քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեա­նը, ընդ­դի­մու­թեա­նը, բո­լո­րին ուղ­ղու­թիւն տա­լու ա­ռա­քե­լու­թիւն ու­նի մա­մու­լը, բայց փո­խա­րէնն այս գոր­ծով զբա­ղո­ւի, սկան­դալ­նե­րով է զբաղ­ւում: ­Կար­ծում եմ՝ մո­գո­նում են, գի­շե­րը քնած ժա­մա­նակ ե­րա՞զ են տես­նում, թէ՞ սուր­ճի բա­ժակ են նա­յում, չգի­տեմ, բայց ե­րե­ւոյթ­նե­րի են անդ­րա­դառ­նում, որ նոյ­նիսկ դրա նո­ւա­զա­գոյն չա­փա­բա­ժի­նը մեզ մօտ գո­յու­թիւն չու­նի, կամ էլ հնա­րա­ւոր է՝ են­թադ­րում են ու գրում, մտա­ծե­լով, թէ գու­ցէ ճիշդ դուրս գան: Ի­րենց ճա­նա­չած կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի ներ­քին մթնո­լոր­տից ել­նե­լով են դա­տում մեր մա­սին, բայց պէտք է ա­սեմ, որ նման հար­ցեր իս­կա­պէս գո­յու­թիւն չու­նեն, մենք շատ հան­գիստ ենք, ներ­քին խա­ղա­ղու­թեամբ ենք գնում այս քայ­լին, ներ­քին միաս­նա­կա­նու­թեան մթնո­լոր­տով ենք գնում սրան: ­Չեմ ա­սում, որ բո­լոր դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րը նոյն կերպ են մտա­ծում, բայց նոյ­նիսկ նրանք, որ դէմ են, կա­րո­ղա­նում են հաս­կա­նալ ու սպա­սել, թէ ինչ կը լի­նի: ­Ներ­քին խնդիր­ներ, իս­կա­պէս չու­նենք, եւ այդ ա­մէ­նը նրանց ե­րե­ւա­կա­յու­թեան ար­դիւնքն է:

Զ­րոյ­ցը վա­րեց՝

ԱԳՆԵՍԱ ԽԱՄՈՅԵԱՆ