­altՀա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 27 Սեպ­տեմ­բե­րին ստո­րագ­րած է հրա­մա­նա­գիր­ներ, ո­րոնք կը վե­րա­բե­րին 11 նա­խա­րար­նե­րու նշա­նակ­ման:

­altՀա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման 25րդ ­տա­րե­դար­ձի օ­րը, հայ ցան­ցա­հէն­նե­րը ատր­պէյ­ճա­նա­կան շարք մը կայ­քէջ­նե­րու վրայ յար­ձա­կում գոր­ծած են: Ա­նոնք ատրպէյ­ճա­նա­կան ո­րոշ կայ­քէջ­նե­րու վրայ զե­տե­ղած են ­Հա­յաս­տա­նի դրօ­շը պատ­կե­րող նկար

­­altԼեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Կա­րէն ­­Միր­զո­յեան 25 Սեպ­տեմ­բե­րին աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ մեկ­նած է ­­Պել­ճի­քա:

Այդ ծի­րին մէջ ­­Կա­րէն ­­Միր­զո­յեան 26 Սեպ­տեմ­բե­րին Պ­րիւք­սէ­լի ­­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կին մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցած է Հ.Յ.Դ.

­altՍեպ­տեմ­բեր 25ին «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մը ­Մե­լիք գիւ­ղին մէջ (Ա­րա­գա­ծոտ­նի մարզ) բա­ցած է հա­մայն­քի միջ­նա­կարգ դպրո­ցը, որ հիմ­նա­նո­րո­գո­ւած է ար­ժան­թի­նա­հայ Հ­րաչ եւ ­Մա­րի ­Սու­րէ­նեան ա­մո­լին օ­ժան­դա­կու­թեամբ:

altԱն­կախ ­Հա­յաս­տա­նը 25 տա­րե­կան է: Այս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին ­Հա­յաս­տան բազ­մա­թիւ մար­զա­կան յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ու­նե­ցած է, բայց նո­ւա­ճում­նե­րու գա­գաթ­նա­կէ­տը 25ա­մեա­կին ե­ղաւ: