alt29 Սեպ­տեմ­բե­րին կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հա­մա­ձայն գտնո­ւե­ցաւ ­­­­Հա­յաս­տա­նի 2017-ի պե­տա­կան պիւտ­ճէի նա­խա­գի­ծին: ­­­­Հա­յաս­տա­նի ե­լեւ­մուտ­քի նա­խա­րա­րին յանձ­նա­րա­րո­ւած է անհ­րա­ժեշ­տու­թեան պա­րա­գա­յին նա­խա­գի­ծին մէջ կա­տա­րել ուղ­ղում­ներ եւ ներ­կա­յաց­նել

alt8 ­Սեպ­տեմ­բե­րին «Ար­մէնփ­րէս»ի մամ­լոյ սրա­հին մէջ Ար­դա­րու­թեան եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու հայ­կա­կան ի­րա­ւա­կան

altԼ.Ղ.Հ. Ա.Ժ. նա­խա­գահ Ա­շոտ ­­Ղու­լեան ­­Սեպ­տեմ­բեր 27-ին ըն­դու­նած է ­­Պա­րո­նու­հի ­­Քե­րո­լայն ­­Քօք­սը եւ ա­նոր հետ Ար­ցախ ժա­մա­նած ­­Մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան (HART-Humanitarian Aid Relief Trust) ան­դամ­նե­րը, կը հա­ղոր­

alt«­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը բա­ւա­կա­նին մեծ ան­տար­բե­րու­թիւն է ցու­ցա­բե­րել ­Ջու­ղա­յի գե­րեզ­մա­նա­տան խաչ­քար­նե­րի նկատ­մամբ»,-լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ յայ­տա­րա­րած է հա­յա­գէտ, նա­խի­ջե­ւա­նա­գէտ, Հ.Հ. մշա­կոյ­թի վաս­տա­կա­ւոր գոր­ծիչ

altԵր­կու­շաբ­թի՝ 26 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ին, Ա­րամ ­Խա­չա­տու­րեա­նի ա­նո­ւան մեծ հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ 170ա­մեա­կին եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման 25ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած