­altՌու­սիոյ ­Խան­թի ­Ման­սիյսք քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ճատ­րա­կի աշ­խար­հի պա­տա­նե­կան ա­խո­յեա­նու­թեան մրցա­շար­քին ­Հա­յաս­տան ու­նե­ցաւ 2 ա­խո­յեան: ­Մին­չեւ 16 տա­րե­կան­նե­րու բաց մրցա­շար­քին մէջ ա­խո­յեան հռչա­կո­ւե­ցաւ ­Հայկ ­Մար­տի­րո­սեան: Ան 11

alt2 Հոկ­տեմ­բե­րին ­­Հա­յաս­տա­նի շուրջ 400 շրջան­նե­րուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցած են տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու ընտ­րու­թիւն­ներ:

altԵ­րե­ւա­նի մէջ մեկ­նար­կեց DigiTec Expo տե­ղե­կա­տո­ւա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թիւն­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը: ­Ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման մաս­նակ­ցած է նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան: Ան դի­տած է ցու­ցադ­րա­վա­հա­նակ­նե­րը եւ ծա­նօ­թա­ցած հան­րա­պե­տու­թեան տե­ղե­կա­տո­ւա­կան ար­

­altՀա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի յանձ­նա­րա­րու­թեամբ, սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մէն տու­ժած բնա­կիչ­նե­րուն ա­ջակ­ցե­լու նպա­տա­կով՝ մօ­տիկ ա­պա­գա­յին եր­կու օ­դա­նաւ պի­տի ա­ռա­քո­ւի ­Սու­րիա, մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թեամբ լե­ցուն:

 

 

­altՍեպ­տեմ­բեր 28ին, Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան «Իմ ­Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս, ­Կո­մի­տա­սի ա­նո­ւան կա­մե­րա­յին ե­րաժշ­տու­թեան տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «100+1» խո­րա­գի­րով հա­մեր­գը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­