Թր­քա­կան «­Հիւր­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, որ Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի Ցե­ղա­պաշ­տու­թեան եւ ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան դէմ եւ­րո­պա­կան յանձ­նա­խում­բը իր մտա­հո­գու­թիւ­նը յայտ­նած է Թուր­քիոյ մէջ կրօ­նա­կան, սե­ռա­յին եւ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն դէմ ա­տե­լու­թեան խօս­քին եւ բռնու­թեան ա­ճին առնչու­թեամբ:

alt«Ար­մէնփ­րէս» մամ­լոյ սրա­հին մէջ կա­յա­ցած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի փոխտ­նօ­րէն ­Յաս­միկ ­Ղա­զա­րեան ը­սած է, որ 1990 թո­ւա­կա­նէն մին­չեւ օրս ­Հա­յաս­տա­նի մէջ փա­կո­ւած են 500 գրա­դա­րան­ներ, ո­րոնք հիմ­նա­կա­նին մէջ հա­

­altՊաշ­տօ­նա­կան այ­ցով ­Հա­յաս­տան ժա­մա­նած ­Գեր­մա­նիոյ ­Պուն­տես­թա­կի ­Պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­Գեր­մա­նիոյ դես­պան ­Մա­թիաս ­Քիս­լե­րի գլխա­ւո­րու­թեամբ այ­ցե­լեց ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լիր եւ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցեց ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­

altՀ.Հ. Ազ­գա­յին ­Վի­ճա­կագ­րու­թեան ­Ծա­ռա­յու­թեան (Ա.Վ.Ծ.) հրա­պա­րա­կած տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն` 2016ի ­Յու­նուար-Օ­գոս­տո­սին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­տադ­րո­ւած է 11.468,8 հա­զար լիթր քո­նեակ, որ նա­խորդ տա­րո­ւան նոյն ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծին հա­մե­մատ ա­ճած է

­altՀա­յաս­տա­նէն ­Սու­րիոյ ժո­ղո­վուր­դին ուղ­ղո­ւած մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թեան ա­ռա­ջին օ­դա­նա­ւը հա­սած է ­Լա­թա­քիա­յի ­Հը­մէյ­մի ռու­սա­կան ռազ­մա­կա­յա­նը: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ ­Հա­լէ­պի «­Գան­ձա­սար» շա­բա­թա­թեր­թը: ­Հոկ­տեմ­բեր 3ին Իլ-76 օ­դա­նա­ւով ­Լա­թա­քիա տե­