altԼ.Ղ.Հ. ­Մար­տա­կեր­տի շրջա­նի ­Նոր ­Կար­մի­րա­ւան գիւ­ղի տա­րած­քին մէջ նոր մար­դա­կերպ կո­թող­ներ յայտ­նա­բե­րո­ւած են, ո­րոնք ըստ մաս­նա­գէ­տի, Ար­ցա­խի մէջ այս շար­քի կո­թող­նե­րու լա­ւա­գոյն օ­րի­նակ­ներն են: ­Նոր ­Կար­մի­րա­ւա­նէն յայտ­նա­բե­րո­ւած կո­թող­նե­րը կու­գան հաս­

altՆոր կազ­մո­ւած կա­ռա­վա­րու­թեան ա­ռա­ջին նիս­տէն ա­ռաջ, վար­չա­պե­տին եւ նոր նշա­նա­կո­ւած նա­խա­րար­նե­րուն հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, ­­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­­Սերժ ­­Սարգ­սեան ը­սած է, որ ակն­յայտ է, թէ կա­ռա­վա­րու­թեան ա­ռա­ջին խնդի­րը կա­ռա­վար­ման

alt

altԻ­ջե­ւա­նէն 19 քի­լօ­մեթր դէ­պի հիւ­սիս, Ատր­պէյ­ճա­նի սահ­մա­նին վրայ կը գտնո­ւի ­Սա­րի­գիւ­ղը։ ­Լեռ­նե­րուն թա­ռած գիւ­ղին մէջ ­Հոկ­տեմ­բեր 1-ին տօն էր։ «­Ճա­նա­չենք, սի­րենք եւ շէ­նաց­նենք մեր գիւ­ղե­րը» խում­բին նա­խա­ձառ­նու­թեամբ՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ գիւ­ղի վե­

­altՀա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կի տնօ­րէն ­Հայկ ­Դե­մո­յեան՝ «­Հեն­րի ­Մոր­կեն­թաու»ի ա­նո­ւան ոս­կէ մե­տա­լով պար­գե­ւատ­րած է մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի մաս­նա­գէտ, «­Նիւ Եորք ­Լայֆ» ա­պա­հո­վագ­րա­կան ըն­կե­րու­թեան դէմ ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու