altԵ­րե­ւա­նի մէջ բա­ցո­ւե­ցաւ ­Խորհր­դա­յին ­Միու­թեան ա­խո­յեան եւ բա­ժա­կա­կիր «Ա­րա­րատ-73» ոտ­նագն­դա­կի խում­բի ար­ձա­նա­խում­բը: ­Բաց­ման հան­դի­սու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան, Հ.Ա.Օ.Կ. նա­խա­գահ ­Գա­գիկ ­Ծա­ռու­կեան, Հ.Հ. մարմ­

­altԼեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը անդ­րա­դար­ձած է վեր­ջին շրջա­նին շփման գի­ծին մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած բազ­մա­թիւ խախ­տում­նե­րուն։

alt«Է­րե­բու­նի-Ե­րե­ւան» տօ­նա­կա­տա­րու­թեան ծի­րէն ներս Ե­րե­ւա­նի ­­Շա­հու­մեա­նի հրա­պա­րա­կին վրայ ի­րա­կա­նա­ցաւ հնաոճ ինք­նա­շարժ­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն։ «­­Ներ­կա­յա­ցո­ւած են իւ­րա­յա­տուկ եւ թան­կար­ժէք նշում­ներ, ո­րոնք ե­զա­կի են։ Դ­րան­ցից շա­տերն այ­լեւս չեն ար­տադր­

altԵ­րե­ւա­նը ­Հոկ­տեմ­բեր 8ին նշեց իր հիմ­նադ­րու­թեան 2798րդ ­տա­րե­դար­ձը: «Է­րե­բու­նի-Ե­րե­ւան 2798» տօ­նա­կա­տա­րու­թեան այս տա­րո­ւան կար­գա­խօսն էր՝«Ե­րե­ւան, ա­րե­ւի քա­ղաք»: Ք.ա. 9րդ ­դա­րուն հայ­կա­կան լեռ­նաշ­խար­հի ­Վա­նայ լի­ճի ա­ւա­զա­նին մէջ յա­ռա­ջա­ցաւ

­altՇա­բաթ՝ 8 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ըն­դու­նած է ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պետ Անն Ի­տալ­կո­յի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Ե­րե­ւան հա­սած էր քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեա­նի հրա­ւէ­րով: