alt«Ար­մէնփ­րես» կը հա­ղոր­դէ, որ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան խոր­հուր­դը վա­ւե­րա­ցու­ցած է, ընդ­հա­նուր ար­տա­քին եւ անվ­տան­գու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ծի­րին մէջ, 2016ի ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րու մա­սին զե­կոյ­ցը։

 

 

­altՀա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Վի­գէն ­Սարգ­սեան 18 ­Հոկ­տեմ­բե­րին ըն­դու­նած է Ի­րա­նի պաշտ­պա­նու­թեան եւ զի­նո­ւած ու­ժե­րու ա­ջակ­ցու­թեան նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ, զօ­րա­վար ­Նաս­րուլ­լահ ­Քա­լան­թա­րիի գլխա­ւո­րած պա­տուի­րա­կու­թիւնն ու ­Հա­յաս­տա­նի

­altՀոկ­տեմ­բեր 14ին Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան ըն­դու­նեց Հ.Հ.ի մօտ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նո­րան­շա­նակ դես­պան ­Նաֆ­սի­քա ­Նեն­սին: Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը՝ նա­խա­րա­րը նո­րան­շա­նակ դես­պա­նին ներ­կա­յա­ցուց գե­րա­տես­չու­թեան պե­տա­կան քա­ղա­

alt«Ե­րե­ւան Էքս­պօ» ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու հա­մա­լի­րին մէջ, 13 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, կա­յա­ցած է սպա­ռա­զի­նու­թիւն­նե­րու եւ պաշտ­պա­նա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թեան «ArmHiTec–2016» ա­ռա­ջին մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցած

altԱն­յի­շե­լի ժա­մա­նակ­նե­րէ գի­նին ե­ղած է մարդ­կա­յին կեան­քի եւ մշա­կոյ­թի մէկ մա­սը: ­Հին ­Յու­նաս­տա­նի մէջ գի­նին գո­վեր­գած են պատ­միչ­նե­րը, բա­նաս­տեղծ­նե­րը եւ այ­լոք: ­Գի­նիի մա­սին ի­րենց աշ­խա­տու­թիւն­նե­րուն մէջ անդ­րա­դար­ձած են նաեւ Ե­զով­փո­սը եւ ­Հո­մե­րո­սը,- կը