Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի 20 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ար­տա­կարգ նիս­տին քննար­կո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան նոր ծրա­գի­րը, ո­րով նա­խա­տե­սո­ւած է ընդ­լայ­նել կա­մա­ւո­րա­բար ծա­ռա­յող կի­նե­րու զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան անց­նե­լու կա­րե­լիու­թիւ­նը: Ծ­րա­գի­րին հա­մա­ձայն՝ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տին մէջ կը

­altՀիմ­նադ­րա­մի 2016ի դրա­մա­հա­ւաք քա­րո­զար­շա­ւը կը մեկ­նար­կէ ­Հայ­փոս­տի հետ հա­մա­տեղ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող դրա­մա­հա­ւաք-ձեռ­նար­կով, որ այս տա­րի կ­՝ի­րա­կա­նա­ցո­ւի «Իմ Ար­ցա­խը» խո­րա­գի­րին ներ­քոյ:

­altԶո­ւի­ցե­րա­կան «­Զիւ­րիխ» ե­րի­տա­սար­դա­կան խում­բը գլխա­ւո­րող Ար­թուր ­Պետ­րո­սեան կը նշա­նա­կո­ւի ֆութ­պո­լի ­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի գլխա­ւոր մար­զիչ,- կը յայտ­նէ ­Հա­յաս­տան ­Ֆութ­պո­լի ­Ֆե­տե­րա­սիո­նի (Հ.Ֆ.Ֆ.) կայ­քը:

 

 

alt20 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «Լ­րագ­րող­նե­րու 8րդ ­հա­մա­հայ­կա­կան հա­մա­ժո­ղով»ին, որ կը կրէ «­Հա­յոց պե­տա­կա­նու­թիւ­նը՝ միաս­նու­թեան ա­ռանցք» խո­րա­գի­րը եւ նո­ւի­րո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի ու ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու ան­կա­խու­թեան 25ա­

­altԲեր­ձո­րէն (Լաչին) 45 քմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնո­ւող ­Հե­րիկ գիւ­ղի ա­շա­կերտ­նե­րը ար­դէն նո­րա­կա­ռոյց դպրոց կը յա­ճա­խեն:
«­Հայ­րե­նա­սէր» կազ­մա­կեր­պու­թեան ջան­քե­րով կա­ռու­ցո­ւած դպրո­ցը նպաս­տած է գիւ­ղին մէջ նոր ըն­տա­նիք­նե­րու վե­րաբ­նա­կեց­ման ո­