Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան 24 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ ըն­դու­նած է Ե.Ա.Հ.Կ.ի ­Մինս­քի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­ներ Ի­կոր ­Փո­փո­վը (­Ռու­սիա), ­Փիեռ Անտ­րիոն (Ֆ­րան­սա), ­Ճէյմս Ո­ւոր­լի­քը (­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ), Ե.Ա.Հ.Կ.ի գոր­ծող նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ան­ճէյ

alt24 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Հ.Յ.Դ. ­Մամ­լոյ ­Դի­ւա­նը հրա­պա­րա­կեց հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ո­րուն մէջ կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ 22-23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2016ին Ե­րե­ւա­նի մէջ գու­մա­րո­ւած է Հ.Յ.Դ. մար­մին­նե­րու խորհրդա­ժո­ղո­վը, ո­րուն մաս­նակ­ցած են ­Դաշ­նակ­ցու­թեան աշ­խար­հաս­փիւռ կա­ռոյ­ցի ղե­կա­վար մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­

Հոկ­տեմ­բեր 22ին Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան ըն­դու­նած է Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նած «­Հա­յոց պե­տա­կա­նու­թիւ­նը` միաս­նու­թեան ա­ռանցք» խո­րա­գի­րով լրագ­րող­նե­րու 8րդ ­հա­մա­հայ­կա­կան հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նա­կից­նե­րը: ­Հան­դիպ­ման ներ­կայ ե­ղած է Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան:

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ար­մէն Ռուս­տա­մեան եւ Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն Մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Դաշ­նակ­ցու­թիւն խմբակ­ցու­թեան քար­տու­ղար Ա­ղո­ւան Վար­դա­նեան 20 Հոկ­տեմ­բե­

altՀա­յաս­տա­նի կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րար ­Լե­ւոն Մկրտ­չեան 18 ­Հոկ­տեմ­բե­րին ըն­դու­նած է ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ­Յու­նաս­տա­նի դես­պան ­Նաֆ­սի­քա ­Նեն­սի Է­ւա Վ­րայ­լան: