Ինչ­պէս յայտ­նի է, կար­ճա­տեւ հի­ւան­դու­թե­նէ ետք, կեան­քին հրա­ժեշտ տո­ւաւ «Դ­րօ­շակ» պաշ­տօ­նա­թեր­թի նախ­կին գլխա­ւոր խմբա­գիր, գրող-հրա­պա­րա­կա­խօս, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի նախ­կին ան­դամ Ռու­բէն Յով­սէ­փեան: Ան 77 տա­րե­կան էր: Ա­նո­ւա­նի մտա­ւո­րա­կա­նի մա­հո­ւան ա­ռի­թով կազ­մո­ւած էր կա­ռա­վա­րա­կան յանձ­նա­խումբ:

alt26 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Ե­րե­ւա­նի «­Մե­րի­տիան» ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է «Ոս­կե­րիչ­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին հա­մա­դաշ­նու­թեան» (Ո.Հ.Հ.) հա­մա­ժո­ղո­վը` մաս­նակ­ցու­թեամբ աշ­խար­հի 25 եր­կիր­նե­րէ ե­կած ոս­կեր­չու­թեան եւ թան­կար­ժէք մե­տաղ­նե­րու

alt77 տա­րե­կա­նին կեան­քէն հե­ռա­ցաւ ար­ձա­կա­գիր, թարգ­մա­նիչ, սե­նա­րիստ (բե­մագ­րող) ­Ռու­բէն ­Յով­սէ­փեան:
1962 թո­ւա­կա­նին ա­ւար­տած է Ե.Պ.Հ. երկ­րա­բա­նա­կան բա­ժան­մուն­քը: 1982-1987 թո­ւա­կա­նե­րուն ե­ղած է «­Սո­վե­տա­կան Գ­րող» (այժմ` «­Նաի­րի»)

­altՂա­րա­բա­ղեան-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թեան զօր­քե­րու շփման գի­ծի տար­բեր հա­տո­ւած­նե­րուն մէջ, թշնա­մին 25 ­Հոկ­տեմ­բե­րին շա­րու­նա­կած է խախ­տել զի­նա­դա­դա­րի պահ­պան­ման դրու­թիւ­նը:

altԱշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ ­Պիե­լո­ռու­սիա գտնո­ւող ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Կա­րէն ­Կա­րա­պե­տեան ­Մինս­քի մէջ ա­ռանձ­նազ­րոյց ու­նե­ցած է ­Ռու­սիոյ իր պաշ­տօ­նա­կի­ցին` Տ­միթ­րի ­Մետ­վե­տե­ւի հետ: