­altՀա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի եւ «­Ման­չես­թըր Եու­նայ­թըտ»ի կի­սա­պաշտ­պան ­Հեն­րիխ Մ­խի­թա­րեան պի­տի նշա­նա­կո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ԵՈՒՆԻՍԵ­Ֆի «բա­րի կամք»ի ազ­գա­յին դես­պան:

alt«­­Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ 2016 թո­ւա­կա­նի ըն­թաց­քին հիմ­նադ­րա­մը ա­ռանձ­նա­տու­ներ կա­ռու­ցած է եւ դեռ կը կա­ռու­ցէ Ար­ցա­խի 5 եւ ա­ւե­լի զա­ւակ ու­նե­ցող ըն­տա­նիք­նե­րուն հա­մար: Այս ն­­պա­տա­կին ուղ­ղո­ւած են ­­Հե­ռուս­տա­մա­րա­թոն 2015ի ըն­թաց­քին

altԱզ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ լրագ­րող­նե­րու հետ ու­նե­ցած զրոյ­ցին ըն­թաց­քին սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան ը­սած է, որ վեր­ջին եր­կու շա­բաթ­նե­րուն 33 սու­րիա­հա­յեր հա­սած են ­Հա­յաս­տան: Անդ­րա­դառ­նա­լով ա­նոնց բնա­կու­թեան վայ­րեր տրա­մադ­րե­լու հար­ցին` նա­խա­րա­րը

­altՀա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ու Վ­րաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Կէոր­կի Կ­վի­րի­կաշ­վի­լի, 4 ­Նո­յեմ­բե­րին, այ­ցե­լած են սահ­մա­նա­մերձ ­Դե­բեդ գե­տի վրայ ա­պա­գայ ­Բա­րե­կա­մու­թեան ­Կա­մուր­ջի կա­ռուց­ման վայ­րը:

 

 

altՊել­ճի­քա­յի ­Ծե­րա­կոյ­տի նա­խա­գահ Ք­րիս­թին ­Տըֆ­րէյն ­Պել­ճի­քա­յի մէջ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն կը տես­նէ: