­Յա­ռա­ջի­կայ Եր­կու­շաբ­թի օ­րուան յե­տաձ­գո­ւած են ­Յու­նաս­տա­նի եւ վար­կա­տու­նե­րու մի­ջեւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցում­նե­րը, վար­չա­պետ Ա­լեք­սիս ­Ցիփ­րա­սի հրա­պա­րա­կա­յին յայ­տա­րա­րու­թե­նէն ետք։

­­altՀինգ ամ­սո­ւան շա­րու­նա­կա­կան քննար­կում­նե­րէ եւ հա­մա­ձայ­նու­թեան մը յան­գած չըլ­լա­լու ի­րա­կա­նու­թե­նէն ետք, ­Յու­նաս­տա­նի հա­մար ա­մէ­նէն լուրջ եւ ճա­կա­տագ­րա­կան օ­րը հան­դի­սա­ցաւ ­Յու­նիս 30 թո­ւա­կա­նը, երբ իր

Ապ­րիլ 15ին Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պան Գա­գիկ Ղա­լա­չեան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Զո­յի Գոնստա­տո­փու­լո­ւի հետ։

­Հել­լէն խորհր­դա­րա­նէն ներս ե­րէկ կա­յա­ցած քուէար­կու­թեան ար­դիւն­քին հի­մամբ եւ դրա­կան քո­ւէ­նե­րու ան­նա­խըն­թաց բարձր թիւ ար­ձա­նագ­րե­լով՝ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նին ընտ­րո­ւե­ցաւ հա­յու­թեան եւ ­Հայ