altԱ­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը, Ամ­մա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի 11րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցող հո­գե­ւոր պե­տե­րուն հետ միա­սին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 7 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ի կէ­սօ­րին, հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յոր­դա­նա­նի Ապ­տալ­լա

altԱւստ­րա­լիոյ խորհր­դա­րա­նի 45րդ նըս­տաշր­ջա­նին, ­Կոլտշ­թէյն հա­մայն­քէն ընտ­րո­ւած ­Թիմ Ո­ւիլ­սըն իր ա­ռա­ջին խորհր­դա­րա­նա­կան ե­լոյ­թի ըն­թաց­քին խօ­սած է իր հայ­կա­կան ար­մատ­նե­րուն մա­սին:

 

 

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ին, ­Յոր­դա­նա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ամ­մա­նի մէջ, կրօ­նա­կան յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թեամբ սկսաւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու խոր­հուր­դի 11րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վը: Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի բնո­րո­շու­մով՝ ներ­կայ հա­ւա­քը պատ­մա­կան կա­

altՏիգ­րա­նա­կեր­տի Սուր շրջա­նին մէջ կը գտնո­ւի հայ­կա­կան Ս. Սար­գիս կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղե­ցին, որ ան­ցեալ տա­րի վնաս­ներ կրած էր թրքա­կան բա­նա­կին եւ քրտա­կան ու­ժե­րուն մի­ջեւ եր­կա­րա­տեւ զի­նեալ բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով ու կը գտնո­ւէր կի­սա­քանդ վի­ճա­կի մէջ։

altԹր­քա­կան «­Սիւ­ճէ» թեր­թի սիւ­նա­կա­գիր ­Ճան Ա­թաք­լը, Օ­գոս­տոս 31ին հրա­պա­րա­կած իր յօ­դո­ւա­ծով, անդ­րա­դար­ձած է ­Ռու­սիոյ մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած ­Փու­թին-Էր­տո­ղան հան­դիպ­ման՝ ներ­կա­յաց­նե­լով ու­շագ­րաւ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ: ­Սիւ­նա­կա­գի­րը կը գրէ, որ