­altՊոլ­սոյ մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թեան կող­մէ հրա­տա­րա­կո­ւած է ա­մե­րի­կա­հայ գրող Ո­ւի­լիըմ ­Սա­րո­յեա­նի պատ­մո­ւածք­նե­րու հի­ման վրայ կազ­մո­ւած «­Թու­թա՞կ ես, ծօ՛» գիրք, որ ար­դէն տեղ գտած է «Ա­րաս»ի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քին վրայ: Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով հրա­տա­րա­կո­ւած ժո­ղո­վա­

­altՁե­ռամբ Ի­րա­քա­հա­յոց ա­ռաջ­նորդ Ա­ւագ Արք. Ա­սա­տու­րեա­նի՝ ­Հոկ­տեմ­բեր 14ին նա­ւա­կա­տի­քը եւ օ­ծու­մը կա­տա­րո­ւած են Ի­րա­քի հիւ­սի­սա­յին շրջա­նը գտնո­ւող ­Քեր­քուք քա­ղա­քի նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղեց­ւոյ։ ­Զար­մա­նա­լի է, պի­տի ը­սո­ւի, բայց ի­րա­կա­նու­թիւն է։

­Գեր­մա­նա­կան դա­տա­րա­նը տու­գա­նած է 2 անձ, ո­րոնք վի­րա­ւո­րած եւ սպառ­նա­ցած են ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի (­Պուն­տես­թակ) պատ­գա­մա­ւոր­ներ ­Ճեմ Օզ­տե­մի­րին եւ ­Սե­ւիմ ­Տաղ­տե­լե­նին:

altԱ­մե­րի­կա­հայ Բժշ­կա­կան ­­Միու­թիւ­նը (AAMS) կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ 50.000 տո­լար պի­տի տրա­մադ­րէ ­­Լի­բա­նա­նի մէջ գոր­ծող բա­րե­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեանց, ­­Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով ­­Լի­բա­նան գաղ­թած հա­յոր­դի­նե­րուն օ­ժան­դա­կե­լու նպա­տա­կով:

 

alt Ն­շա­նա­ւոր հայ բե­մադ­րիչ-վա­ւե­րագ­րող, բե­մա­գիր, դե­րա­սան Ար­տա­ւազդ ­Փե­լե­շեան ­Չե­խիոյ Եիկ­լա­ւա քա­ղա­քին մէջ կա­յա­ցող «­Վա­ւե­րագ­րա­կան շար­ժա­պատ­կե­րի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօն»ի ըն­թաց­քին ար­ժա­նա­ցած է պար­գե­ւի՝ հա­մաշ­խար­հա­յին շար­ժա­պատ­կե­րի աշ­խար­հին մէջ ու­նե­ցած ա­ւան­դին հա­մար։ Այս մա­սին կը գրէ Prague