altԵւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը նա­խա­ձեռ­նած է ե­լեկտ­րո­նա­յին ար­շա­ւի մը՝ ընդ­դէմ Եւ­րո­պա­կան Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի (Ե.Խ.Խ.Վ.):

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը կը միա­նայ Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը նա­խա­ձեռ­նած ե­լեկտ­րո­նա­յին ար­շա­ւին եւ կը յոր­դո­րէ յու­նա­հա­յու­թեան՝

alt«­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը Ար­ժան­թի­նի պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մաս է, ոչ թէ հա­տո­ւա­ծա­կան պայ­քար»,- NEWS.amի թղթա­կի­ցին հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նման կար­ծիք յայտ­նած է Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան ան­դամ, Սո­ցին­տեր­նի՝ Ա.Պ.Հ., Կով­կա­սի եւ Մերձ-սեւ­ծո­վեան եր­կիր­նե­րու յանձ­նա­ժո­

altԵւ­րո­պա­կան ժո­ղովր­դա­կան Կու­սակ­ցու­թեան ու­սա­նո­ղա­կան կա­ռոյ­ցը` Եւ­րո­պա­յի Ժո­ղովր­դա­վար Ու­սա­նող­ներ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը (EDS-Ե.Ժ.Ո.) ըն­դու­նած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տող բա­նա­ձեւ, որ EDSի Խոր­հուր­դի հա­ւա­քի օ­րա­կարգ մտած էր ա­ռա­ջար­կո­վը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան

altՀա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ, տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թե­նէն «Ար­մէնփ­րես»ին յայտ­նած են, որ Ի­տա­լիոյ Լ՛Ա­քո­ւի­լա քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը 26 Նո­յեմ­բե­րին ճանչ­ցած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը:

Ի­տա­լիոյ մէջ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նա­տան եւ Ի­տա­լիոյ մէջ Հա­յե­րու Միու­թեան ուղ­ղո­ւած նա­մակ­նե­րուն մէջ, Լ՛Ա­քո­ւի­լա­յի քա­ղա­քա­պետ Մաս­սի­մօ Չիա­լեն­թէ յայտ­նած է, որ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կին ա­ռի­թով Լ՛Ա­քո­ւի­լա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը կը ճանչ­նայ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ իր հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը կը յայտ­նէ հայ ժո­ղո­վուր­դին` ի հաս­տա­տումն պատ­մա­կան ճշմար­տու­թեան եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան:

Դեկ­տեմ­բեր 3ին, Ֆ­րան­սա­յի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վը քննար­կեց Պուշ-տիւ-­Ռո­նի ե­րես­փո­խա­նու­հի Վա­լե­րի Պո­ւա­յէի կող­մէ ներ­կա­յա­ցո­ւած՝ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մին պատ­ժե­լիու­թիւ­նը նա­խա­տե­սող օ­րի­նա­գի­ծը: Քն­նար­կու­մը կա­տա­րո­ւած է փոքր թի­ւով ե­րես­փո­խան­նե­րու ներ­կա­յու­թեան: