altՄ.Ա.Կ.ի մօտ Հա­յաս­տա­նի մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Զոհ­րապ Մ­նա­ցա­կա­նեան Յու­նո­ւար 19ին ե­լոյթ ու­նե­ցած է Մ.Ա.Կ.ի Ա­պա­հո­վու­թեան Խոր­հուր­դի «­Քա­ղա­քա­ցիա­կան բնակ­չու­թեան պաշտ­պա­նու­թիւն» խո­րա­գի­րով բաց քննարկ­ման ըն­թաց­քին:

 

 

alt«Եւ­րո­պա­կան Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի (Ե.Խ.Խ.Վ.) լիա­գու­մար նիս­տի օ­րա­կար­գին վրայ դրո­ւած հա­կա­հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւե­րու ըն­դու­նու­մը խա­փա­նե­լու դէմ լուրջ աշ­խա­տանք­ներ կը ծա­ւա­լին թէ՛ Եւ­րո­պա­կան Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի հա­յաս­տա­նեան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ան­դամ­

alt«Ար­մէնփ­րես» մամ­լոյ սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ­Հայ ­Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան` անդ­րա­դառ­նա­լով Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի ­Խորհր­դա­րա­նա­կան ­Վե­հա­ժո­ղո­վի (Ե.Խ.Խ.Վ.) ձմեռ­նա­յին նստաշր­ջա­նին

altՀ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ, Հ.Յ.Դ. Հայ Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Կի­րօ Մա­նո­յեան 12 Յու­նո­ւա­րին յայ­տա­րա­րած է, որ 26 Յու­նո­ւա­րին Ե.Խ.Խ.Վ.ի մէջ նա­խա­տե­սո­ւած եր­կու հա­կա­հայ­կա­կան զե­կոյց­նե­րը պի­տի խան­գա­րեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցին

altԵւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհրդա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի (Ե.Խ.Խ.Վ.) հա­յաս­տա­նեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը ու­նի յստակ ռազ­մա­վա­րու­թիւն եւ հնա­րա­ւո­րինս պատ­րաստուած է յա­ռա­ջի­կայ ձմեռ­նա­յին նստաշրջա­նի օ­րա­կար­գին մէջ ընդգր­կո­ւած հա­կա­հայ­կա­կան զե­կոյց­նե­րուն հա­կա­հա­րո­ւած տա­լու: