­Հար­ցազ­րոյց՝ Հա­մազ­գա­յին Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ձեռ­նար­կած հա­յե­րէ­նով ման­կա­կան դաս­տիա­րակ­չա­կան «­Լա­լան ու Ա­րան» խա­ղե­րու շար­քին ա­ռա­ջինին՝ «­Գոյ­նե­րու Աշ­խարհ» խա­ղի պատ­րաս­տող­նե­րու խում­բի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն հետ:

Ա.Մ.Ն. Ա­րե­ւե­լեան Շր­ջա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի հրա­ւէ­րով՝ շրջա­նէն ներս կը գտնո­ւի ­Սու­րիոյ Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ան­դամ եւ ­Սու­րիա­հայ Շ­տապ Օգ­նու­թեան ­Մարմ­նի ան­դամ ­Ներ­սէս ­Սար­գի­սեան, որ զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­ներ պի­տի այ­ցե­լէ եւ յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­

­1920թ. ­Նո­յեմ­բե­րի 22ին ­Վուդ­րօ ­Վիլ­սո­նը կա­յաց­րել է իր ի­րա­ւա­րար վճի­ռը եւ ­Դեկ­տեմ­բե­րի 6ին պաշ­տօ­նա­պէս փո­խան­ցել է ­Փա­րիզ՝ դաշ­նա­կից ու­ժե­րի գե­րա­գոյն մարմ­նին: Այդ վճռի պաշ­տօ­նա­կան եւ ամ­բող­ջա­կան ա­նո­ւա­նումն է՝ «Ա.Մ.Ն. նա­խա­գա­հի ո­րո­շու­մը ­Թուր­քիա­յի ու ­Հա­յաս­տա­նի մի­

Այս տա­րո­ւայ Մա­յի­սին, իր հու­մո­րա­յին շօու­նե­րից մէ­կի ժա­մա­նակ, Վա­հէ Պէր­պէ­րեա­նը անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց հայ­կա­կան ա­նուն­նե­րին: Ըստ նրա՝ հա­յե­րիս հա­մար Ա­սա­տու­րը ո­րո­շա­կի ա­ռու­մով ա­ռա­ւել յար­մար հնչե­ղու­թիւն ու­նի, քան են­թադ­րենք Մար­կը, քա­նի որ Ա­սա­տու­րի դէպ­քում ան­կաս­կած հարց

altԻնչ­պէս հա­ղոր­դո­ւած էր մա­մու­լի է­ջե­րուն, վեր­ջերս՝ «­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի տագ­նա­պը, քիւր­տե­րը եւ Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան դէմ պայ­քա­րը» թե­մա­յով Ֆ­րան­սա­յի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վին մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած գի­տա­ժո­ղո­վին՝ կը մաս­նակ­ցէր նաեւ ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի հայ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ