­alt«Միշտ մեծ պար­տա­ւո­րու­թիւն զգա­ցած եմ բարձր պա­հե­լու հա­յու պա­տի­ւը, որ ին­ծի հա­մար ու­ղե­նիշ ե­ղած է»

altԼե­ւոն Իս­կէ­նեան - կեն­սագ­րա­կան կէ­տեր և գոր­ծու­նէու­թիւն

Լե­ւոն Իս­կէ­նեան ծնած է 1978ին, Պէյ­րութ՝ Լի­բա­նան: Սկզբ­նա­կան ե­րաժշ­տա­կան ու­սու­մը կա­տա­րած է Հա­մազ­գա­յի­նի «­Բար­սեղ Կա­նա­չեան» ե­

altՈ՞վ է ­Սու­րէն ­Դա­նիէ­լեան
Ծ­նած է 9 Օ­գոս­տոս 1948ին Ե­րե­ւան։ 1970ին ա­ւար­տած է ­Խա­չա­տուր Ա­բո­վեա­նի ա­նո­ւան ­Պե­տա­կան ­Ման­կա­վար­ժա­կան Ինս­տի­տու­տի բա­նա­սի­րա­կան բա­ժան­մուն­քը։ 1974էն մին­չեւ այ­սօր կը դա­սա­ւան­դէ նոյն հաս­տա­տու­թեան մէջ:

­altՊա­րո՛ն ­Խան­լա­րեան, ընտ­րո­ւե­լով Ի­րա­նի Իս­լա­մա­­կան ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Մեջ­լի­սի պատ­գա­մա­ւոր, նախ կը ցան­կա­նա­յի ի­մա­նալ, թէ ի՞նչ ծրագ­րեր ու նպա­տակ­ներ էք նա­խա­տե­սում ա­ռա­ջի­կա­յում կեան­քի կո­չել:

altՀ.Հ.Կ.ի եւ Հ.Յ.Դ.ի մի­ջեւ քա­ղա­քա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիրն ար­դէն ի­րո­ղու­թիւն է: Վեր­ջին տա­րի­նե­րի մեր հար­ցազ­րոյց­նե­րում չկար փո­փո­խու­թիւն­նե­րի հաս­նե­լու լա­ւա­տե­սու­թիւն, որ յատ­կա­պէս իշ­խա­նու­թեան հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լով կա­րե­լի է երկ­րում ո­րա­կա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րի հաս­նել: Ար­դէն կար­ծում էք, որ կա­րե­լի՞ է այս իշ­խա­