altՍ­տո­րեւ՝ լոյս կ­՛ըն­ծա­յենք հար­ցազրոյց մը, կա­տա­րո­ւած ­Փա­րի­զի «­Նոր ­Յա­ռաջ»ի խմբագ­րու­թեան կո­ղմէ, ­Պեր­լի­նի «­Յու­շա­մա­տեան» ­Հիմ­նար­կի հիմ­նա­դիր ­Վա­հէ ­Թաշ­ճեա­նին հետ: ­Յա­ռա­ջի­կայ ­Մարտ 29-30ին, ­Փա­րի­զի «Ա­նա­քօ» տա­փա­նա­ւուն վրայ, տե­ղի պի­տի ու­

­altՅու­նիս 22էն 24, Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­ցաւ պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի ­Տայք նա­հան­գին նո­ւի­րո­ւած ա­ռա­ջին մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վը, որ կազ­մա­կեր­պո­ւած էր ­Հա­յաս­տա­նի ­Բիւ­զան­դա­գի­տա­կան Ազ­գա­յին ­Կո­մի­տէի, ­Մաշ­տո­ցի ա­նո­ւան ­Մա­տե­նա­դա­րա­նի եւ ­Գի­տու­

altԱն­կա­րե­լի է իս­կոյն ժպիտ մը չգո­յա­նա­լը ձեր դէմ­քին՝ լսե­լէ ետք ­Վա­հէ ­Պէր­պէ­րեա­նի ա­նու­նը: Ան­շուշտ բնա­ւո­րու­թեամբ այս բա­րի հո­գին եր­ջան­կու­թիւն կը հա­ղոր­դէ իր դպած բո­լոր ան­ձե­րուն: ­Պար­տա­ւոր չէք հայ կո­չո­ւե­լու, կամ՝ իր բե­մադ­րու­թիւն­նե­րը, կա­տակ­նե­րը,

alt14 ­Մա­յիս 2016ին, ­Քա­լի­թէա­յի ­Մար­զա­սէր­նե­րու ­Միու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց ոս­տում­նե­րու մրցա­շարք մը՝ նո­ւի­րո­ւած հայ ա­նո­ւա­նի մար­զիկ ­Ռո­պէր Է­մի­յեա­նին։ ՍԵՂԱՍ յու­նա­կան մար­զա­կան միու­թիւ­նը՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով Է­մի­յեա­նի ներ­կա­յու­թիւ­նը Ա­թէն­քի մէջ, կազ­մա­կեր­պեց սե­մի­նար մը, ուր ան

altԱ.Մ.Ն.ի մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող յայտ­նի նկա­րիչ ­Տիգ­րան ­Ձի­թող­ցեան, որ իր գեր-ի­րա­կան ինք­նա­տիպ կտաւ­նե­րով հաս­ցու­ցած է ճանչ­ցո­ւե­լու աշ­խար­հի մէջ, այս օ­րե­րուն Ե­րե­ւան կը գտնո­ւի: