­altՇա­բաթ՝ 19 ­Նո­յեմ­բե­րին, Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի «­Սի­մոն Վ­րա­ցեան» կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի խորհր­դա­րա­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեանց հան­դի­պում մը, ո­րու ըն­թաց­քին քննար­կո­ւե­ցան ­Հա­

յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի վե­րա­բե­րեալ շարք մը խնդիր­ներ:

­Հան­դի­պու­մէն ետք, Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու ­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան նշեց, որ ի­րենց խորհր­դա­րա­նա­կան խմբակ­ցու­թեան տա­րե­կան ծրա­գի­րով նա­խա­տե­սո­ւած է տա­րե­կան եր­կու հան­դի­պում:

«Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Դաշ­նակ­ցու­թեան խմբակ­ցու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ` ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը ո­րո­շե­ցինք կա­յաց­նել Ե­րե­ւա­նի մէջ: ­Շարք մը հար­ցեր քննար­կո­ւե­ցան` թէ՛ օ­րէնք­նե­րու նա­խա­գիծ­նե­րու ըն­դուն­ման եւ թէ՛ մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ա­ւե­լի գործ­նա­կան դարձ­նե­լու ու խո­րաց­նե­լու ա­ռու­մով»,- ը­սաւ ան:
Իշ­խա­նեա­նի խօս­քով` թէ՛ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան, թէ՛ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան շարք մը օ­րէնք­նե­րու ըն­դու­նու­մը մէկ դաշ­տի մէջ է, եւ նոյ­նա­բո­վան­դակ օ­րէնք­նե­րու ըն­դուն­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն կայ:

«Տ­պա­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծո­ւած է, որ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ այս կամ այն օ­րէն­քի ըն­դու­նու­մէն ետք Ար­ցա­խի մէջ ալ պար­տա­դիր այդ օ­րէնք­նե­րը կ­՛ըն­դու­նո­ւին` իբ­րեւ կա­նոն, եւ այս­պէս ը­սած` Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նը կար­ծես թէ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն չու­նի ու կրկնօ­րի­նա­կե­լու ձե­ւա­կան բնոյթ կը կրէ: ­Կը փոր­ձենք այդ ա­մէ­նը քիչ մը այլ ուղ­ղու­թեամբ կա­տա­րել եւ քննար­կում­նե­րու մի­ջո­ցով ել­քեր փնտռել` ա­ւե­լի գործ­նա­կան ըլ­լա­լու, ա­ւե­լի նա­խա­ձեռ­նո­ղա­կա­նու­թիւն ցոյց տա­լու ա­ռու­մով»,- շեշ­տեց ան:

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան նշեց, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը միակ կու­սակ­ցու­թիւնն է, որ թէ՛ ­Հա­յաս­տա­նի, թէ՛ Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղով­նե­րուն մէջ ու­նի խմբակ­ցու­թիւն, եւ եր­կու տե­ղե­րուն մէջ ալ ընդ­հա­նուր պե­տա­կան, ազ­գա­յին ծրա­գիր­նե­րը նոյնն են, ո­րով­հե­տեւ նոյն կու­սակ­ցու­թեան հե­տապն­դած խնդիր­նե­րուն կը ծա­ռա­յեն:

Ըստ ­Ռուս­տա­մեա­նի՝ միշտ անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն կ­՚ա­ռա­ջա­նայ, որ­պէս­զի պար­բե­րա­բար հան­դի­պին եւ քննար­կեն այն հար­ցե­րը, ո­րոնք պէտք է հա­մադ­րո­ւին, հա­մա­կար­գո­ւին, եւ հրա­տապ հար­ցեր կան, ո­րոնք լու­ծում ու տե­սա­կէտ­նե­րու փո­խա­նա­կում կը պա­հան­ջեն: