­altՀա­յաս­տա­նի կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րար ­Լե­ւոն Մկրտ­չեան շատ կա­րե­ւոր կը նկա­տէ Ա­րե­ւե­լեան ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու նա­խա­րար­նե­րուն եւ փոխ-նա­խա­րար­նե­րուն հետ հան­դի­պու­մը: Ըստ նա­խա­րա­րի հա­մո­զու­մին՝ «­Հո­րի­զոն-2020»ին ան­

դա­մակ­ցե­լէ ետք, ­Հա­յաս­տան պի­տի ու­նե­նայ նոր կա­րե­լիու­թիւն­ներ՝ գի­տակր­թա­կան հա­մա­կար­գը եւ­րո­պա­կան կա­ռոյց­նե­րուն մէջ հա­մար­կե­լու ուղ­ղու­թեամբ:

«­Մե­զի հա­մար կրթու­թիւնն ու գի­տու­թիւ­նը յա­տուկ կա­րե­ւո­րու­թիւն ու­նե­ցող մար­զեր են: ­Դա­րե­րով մեր եր­կի­րը գտնո­ւած է տար­բեր քա­ղա­քակր­թու­թիւն­նե­րու քա­ռու­ղիին վրայ: Այդ քա­ղա­քակր­թու­թիւն­նե­րու բա­խու­մէն մենք շատ բան կորսն­ցու­ցած ենք, բայց նաեւ այդ եր­կիր­նե­րու երկ­խօ­սու­թե­նէն հայ ժո­ղո­վուր­դը շատ բան շա­հած է: ­Մեր ան­կա­խու­թեան ձեռք­բե­րու­մէն ետք մենք կը հա­ւա­տանք, որ ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար նոր հո­րի­զոն­ներ կը բա­ցո­ւին քա­ղա­քակր­թու­թիւն­նե­րու երկ­խօ­սու­թեան վայր հան­դի­սա­նա­լու հա­մար»,- ը­սած է Լ. Մկրտ­չեան:

Դ­րաց­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ ընդ­լայն­ման հար­ցե­րու Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ­Յանձ­նա­կա­տար Եո­հան­նես ­Հան դի­տել տո­ւած է, որ ա­սի­կա մեծ ջան­քե­րու շա­րու­նա­կու­թիւնն է, եւ որ Ա­րե­ւե­լեան ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան եր­կիր­նե­րը Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ա­ւե­լի սեր­տօ­րէն կը կա­պո­ւին կրկին:

«­Կա­րե­ւո­րա­գոյ­նը` սա­տա­րել տնտե­սա­կան զար­գա­ցում­նե­րուն, իսկ ա­տի­կա կա­րե­լի կը դառ­նայ, երբ ու­նիս ո­րա­կեալ աշ­խա­տուժ: Իր կար­գին, ա­սի­կա կ­՛են­թադ­րէ, որ պէտք է ըլ­լան ո­րա­կա­ւոր գիտ­նա­կան­ներ, եւ ա­նոնք ու­նե­նան ա­մէ­նէն ար­դի բո­լոր սար­քա­ւո­րում­նե­րը:

­Մենք պէտք է օգ­տո­ւինք գի­տա­հե­տա­զօ­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու եւ նո­րա­րա­րու­թեան նե­րու­ժէն, որ ար­դէն առ­կայ է: ­Գո­յու­թիւն ու­նի «­Հո­րի­զոն-2020» կո­չո­ւող սպա­ռիչ եւ հա­մա­պար­փակ եւ­րո­պա­կան գի­տա­կան ծրա­գիր, որ նա­խա­տե­սո­ւած է նաեւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ան­դամ եր­կիր չհան­դի­սա­ցող­նե­րուն հա­մար, ո­րով­հե­տեւ, ինչ­պէս գի­տէք, գի­տու­թեան եւ հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու մար­զին մէջ սահ­ման գո­յու­թիւն չու­նի եւ պի­տի չու­նե­նայ:

­Մենք ա­մէն ինչ կ­՛ը­նենք, որ­պէս­զի յաղ­թա­հա­րենք ան­ցեա­լի դժո­ւա­րու­թիւն­ներն ու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը: ­Մեր խնդիր­նե­րէն մէ­կը այն է, որ ու­ղեղ­նե­րու ար­տա­հոս­քը վե­րա­ծենք ու­ղեղ­նե­րու շրջա­նա­ռու­թեան: ­Մեր Եւ­րո­պա­կան գի­տա­հե­տա­զօ­տա­կան ծրա­գի­րը, ի թիւս այ­լոց, նա­խա­տե­սո­ւած եւ յար­մա­րե­ցո­ւած է ճիշդ այդ նպա­տա­կին հա­մար: Այս բո­լո­րը առն­չուած են ա­րե­ւե­լեան դրաց­նու­թեան եր­կա­մեայ վե­հա­ժո­ղով­նե­րու ըն­թաց­քին»,- յայտ­նած է ­ան: