Print
Category: Հայաստան-Արցախ

­Ռու­սա­կան «­Զէն­քի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռեւ­տու­րի վեր­լու­ծու­թեան կեդ­րոն»ի 2016ի նոր զե­կոյ­ցին մէջ նշո­ւած է, որ ­Հա­յաս­տան ­Ռու­սիա­յէն կը գնէ 6 միա­ւոր «Ս­մերչ» հա­մա­զար­կա­յին կրա­կի հա­կազ­դե­ցիկ հա­մա­կարգ եւ 6 միա­ւոր ՏՕՍ-1ա «­Սոլն­ցե­պեոկ» ծանր հրա­նետ: Գ­նո­ւող հա­մա­կարգ­նե­րուն քա­նա­կը ներ­կա­յա­ցո­ւած է ըստ վեր­լու­ծա­կան կեդ­րո­նի տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն:

­Զե­կոյ­ցին մէջ նշո­ւած է, որ 2015ին պա­տո­ւի­րո­ւած հա­մա­կարգ­նե­րը ­Հա­յաս­տան պի­տի ստա­նայ 2016 թո­ւա­կա­նին: ­Մինչ այդ ­Հա­յաս­տա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րուն ար­դէն մա­տա­կա­րա­րո­ւած «Ս­մերչ» հա­մա­կարգ­նե­րը ներ­կա­յա­ցո­ւած են ­Սեպ­տեմ­բե­րի զօ­րա­հան­դէ­սի ըն­թաց­քին, իսկ «­Սոլն­ցե­պեոկ» հա­մա­կարգ­նե­րը դեռ չեն ներ­կա­յա­ցո­ւած:

­Հե­տաքրք­րա­կան է սա­կայն, որ զե­կոյ­ցին մէջ չէ նշո­ւած «Իս­կան­տեր-Է» մար­տա­վա­րա­կան հրթի­ռա­յին հա­մա­կարգ­նե­րուն եւ «­Բուկ» զե­նի­թահր­թի­ռա­յին հա­մա­կարգ­նե­րուն մա­սին, ո­րոնք ցու­ցադ­րո­ւած են նոյն զօ­րա­հան­դէ­սի ըն­թաց­քին։

­Վեր­լու­ծա­կան կեդ­րո­նին հա­մա­ձայն՝ «Ս­մերչ» հա­մա­կարգ­նե­րուն հա­մար ­Հա­յաս­տան պի­տի վճա­րէ 60 մի­լիոն տո­լար, իսկ «­Սոլն­ցե­պեոկ­ներ»ուն հա­մար՝ 40 մի­լիոն տո­լար:
2016 թո­ւա­կա­նին ­Հա­յաս­տան պի­տի ստա­նայ նաեւ 2015 թո­ւա­կա­նին ­Ռու­սիա­յէն պա­տո­ւի­րո­ւած «­Տիգր» զրա­հա­մե­քե­նա­ներ եւ «Իգ­լա-Ս» դիւ­րա­կիր զե­նի­թահր­թի­ռա­յին հա­մա­լիր­ներ (եր­կուքն ալ՝ ան­յայտ քա­նա­կի):

Ն­շո­ւած զի­նա­տե­սակ­նե­րը, յի­շեց­նենք, ­Հա­յաս­տան կը գնէ 2015ին ­Ռու­սիա­յէն վեր­ցո­ւած 200 մի­լիոն տո­լար ար­տօ­նեալ վար­կով:
­Զե­կոյ­ցի Ատր­պէյ­ճա­նին վե­րա­բե­րող բա­ժի­նին մէջ նոր տե­ղե­կու­թիւն­ներ չկան, վե­րա­հաս­տա­տո­ւած են Տ-90 հրա­սայլ­նե­րու եւ այլ սպա­ռա­զի­նու­թեան մա­տա­կա­րա­րում­նե­րու ա­ւար­տին մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք յայտ­նի էին Մ.Ա.Կ.ի սո­վո­րա­կան սպա­ռա­զի­նու­թիւն­նե­րու ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րէն: