alt«­Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մը՝ զու­գա­հեռ իր են­թա­կա­ռու­ցո­ւած­քա­յին ծրա­գիր­նե­րուն՝ կ­՛ի­րա­կա­նաց­նէ նաեւ ըն­կե­րա­յին ա­ջակ­ցու­թեան ծրա­գիր­ներ: Այդ­պի­սին է «Բ­նա­կա­րան­ներ` ­Գիւմ­րիի ա­նօ­թե­ւան ըն­տա­նիք­նե­րուն» նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, ո­րու ար­դիւն­քով 26 ըն­տա­նիք

քա­ղա­քի ­Մուշ եւ Ա­նի թա­ղա­մա­սե­րուն մէջ այ­սօր ու­նի բա­րե­նո­րոգ, կա­հա­ւո­րո­ւած, ջե­ռու­ցո­ւող, կեն­ցա­ղա­յին սար­քա­ւո­րում­նե­րով յա­գե­ցած բնա­կա­րան: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դեն ­Հիմ­նադ­րա­մէն։

­Նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը կեան­քի կո­չո­ւած է ­Հիմ­նադ­րա­մի Ա.Մ.Ն. ա­րեւմ­տեան շրջա­նի տե­ղա­կան մարմ­նի եւ ARTN Shant հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան ջան­քե­րով, իսկ բնա­կա­րան­նե­րը ձեռք բե­րո­ւած են 2014-15 թո­ւա­կան­նե­րու ­Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հե­ռուս­տա­մա­րա­թոն­նե­րու հա­սոյթ­նե­րով: ARTN Shant եւ ­Շանթ հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թիւն­նե­րու հան­գա­նա­կած գու­մա­րին ի­րենց ա­ռա­տա­ձեռն նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րով միա­ցած են ան­հատ բա­րե­րար­ներ:

Եւս մէկ ա­նօ­թե­ւան ըն­տա­նիք օ­րերս բնա­կա­րան կ’ու­նե­նայ: ­Յա­ջորդ հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նը կը նա­խա­տե­սո­ւի կազ­մա­կեր­պել 2017ին: ­Հիմ­նադ­րա­մի ­Գեր­մա­նիոյ տե­ղա­կան մար­մինն ալ հա­մաեւ­րո­պա­կան հե­ռա­խո­սա­մա­րա­թո­նի ծի­րէն ներս եր­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով իր հան­գա­նա­կութ­իուն­նե­րը կ­՛ուղ­ղէ այս ձեռ­նար­կին: ­Գեր­մա­նա­հայ հա­մայն­քի նուի­րա­բե­րած գու­մար­նե­րով առ այ­սօր Գիւմ­րիի մէջ ձեռք բե­րո­ւած է 4 բնա­կա­րան: