alt9 ­Նո­յեմ­բե­րին ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տուած է Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­ներ: ­Դի­մա­ւո­րու­մի պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րէն ետք, նա­խա­գահ ­Սարգ­սեան եւ Ա­պու ­Տա­պիի գա­հա­ժա­ռանգ իշ­խան շէյխ

­Մո­հա­մէտ պըն ­Զա­յէտ Ալ ­Նա­հիա­նի մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցած է ընդ­լայ­նո­ւած կազ­մով հան­դի­պում` եր­կու եր­կիր­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեանց ան­դամ­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ. յա­ջոր­դած է ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի եւ շէյխ ­Մո­հա­մէտ պըն ­Զա­յէտ Ալ ­Նա­հիա­նի դռնփակ ա­ռանձ­նազ­րոյ­ցը:

Ն­շե­լով, որ ­Հա­յաս­տան հե­տա­մուտ է Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րուն հետ քա­ղա­քա­կան երկ­խօ­սու­թեան աշ­խու­ժաց­ման եւ հա­մախմ­բուած ու փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման՝ Հ.Հ. նա­խա­գա­հը նաեւ յոյս յայտ­նած է, որ այս պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան ծի­րին մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք բա­նակ­ցու­թիւն­ներն ու կնքո­ւե­լիք պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն­նե­րը ի­րենց զգա­լի դե­րը պի­տի ու­նե­նան երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հե­տա­գայ զար­գաց­ման մէջ:

­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեան գո­հու­նա­կու­թեամբ նշած է, որ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­րա­բա­կան Է­մի­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ վեր­ջին տաս­նա­մեա­կին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը զար­գաց­ման նոր եւ ա­ւե­լի գործ­նա­կան փուլ թե­ւա­կո­խած են, եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ ստո­րագ­րո­ւած են տար­բեր մար­զե­րու մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րող եր­կու տաս­նեա­կէ ա­ւե­լի փաս­տա­թուղթ­ներ, ո­րոնց վրայ պի­տի ա­ւել­նան նո­րե­րը` այդ այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին ձեռք բե­րո­ւած:

Զ­րու­ցա­կից­նե­րը հա­մա­կար­ծիք ե­ղած են այն մա­սին, որ դա­րե­րու պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող հայ եւ ա­րաբ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու բա­րե­կա­մու­թեան վրայ հիմ­նո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի եւ ա­րա­բա­կան եր­կիր­նե­րու, ո­րոնց կար­գին Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու միջ-պե­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը յա­ջո­ղու­թեամբ կը զար­գա­նան: Երկ­կողմ փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման ծի­րին մէջ պաշ­տօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րը կա­րե­ւոր նկա­տած են եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ պար­բե­րա­բար կա­յա­ցող քա­ղա­քա­կան խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ տար­բեր մա­կար­դա­կի փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը:

­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը եւ շէյխ ­Մո­հա­մէտ պըն ­Զա­յէտ Ալ ­Նա­հիան եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ ա­ռեւտ­րա­կան-տնտե­սա­կան փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թեան ներ­կա­յի կշռոյ­թը խթա­նե­լու ի­մաս­տով կա­րե­ւոր նկա­տած են միջ-կա­ռա­վա­րա­կան յանձ­նա­խում­բին աշ­խա­տան­քը, որ ա­նոնց հա­մո­զու­մով նպաս­տա­ւոր հար­թակ պի­տի ըլ­լայ փո­խա­դարձ շու­կա­նե­րու ու­սում­նա­սի­րու­թեան, տար­բեր մար­զե­րու մէջ շա­հա­ւէտ ներդ­րում­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման, ինչ­պէս նաեւ եր­կու եր­կիր­նե­րու տնտե­սու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցող բա­րե­փո­խում­նե­րու եւ նո­րա­րա­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին հե­տե­ւե­լու: ­Կող­մե­րը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած են ­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան մէջ է­մի­րա­թա­կան ներդ­րում­նե­րու ներգ­րա­ւու­մը ա­ւե­լի աշ­խու­ժաց­նել եւ գործ­նա­կան դարձ­նել` ար­դիւ­նա­ւէտ ծրա­գիր­նե­րու մշակ­ման եւ գոր­ծադ­րու­թեան ճամ­բով:

­Նոյն օ­րը ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը հան­դի­պում ու­նե­ցած է նաեւ Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու փոխ-վար­չա­պետ, նա­խա­գա­հա­կան հար­ցե­րով նա­խա­րար շէյխ ­Ման­սուր պըն ­Զա­յէտ ալ ­Նա­հիա­նի հետ:
­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեան այ­ցե­լած է Ա­պու ­Տա­պիի Սր­բոց ­Նա­հա­տա­կաց հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գոր­ծող «Ա­րա ­Խա­նո­յեան» կի­րակ­նօ­րեայ վար­ժա­րան, շէյխ ­Զա­յէտ ­Մեծ մզկիթ եւ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նա­տուն: Սր­բոց ­Նա­հա­տա­կաց ե­կե­ղե­ցի այ­ցե­լու­թեան ծի­րին մէջ, նա­խա­գա­հը ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րուն նո­ւի­րո­ւած խաչ­քա­րին առ­ջեւ: Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած գո­հա­բա­նա­կան ա­ղօթ­քէն ետք ար­տա­սա­նած իր խօս­քին մէջ, նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան անդ­րա­դար­ձած է ե­կե­ղեց­ւոյ ար­ժէ­քին` հայ ժո­ղո­վուր­դի ինք­նու­թեան պահ­պան­ման ու յա­րա­տե­ւու­թեան մէջ:

­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը նաեւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նած է Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու իշ­խող ըն­տա­նի­քին` ի դէմս Ա­պու ­Տա­պիի գա­հա­ժա­ռանգ իշ­խան շէյխ ­Մո­հա­մետ պըն ­Զա­յէտ Ալ ­Նա­հիա­նի, որ կա­րե­լիու­թիւն տո­ւած է հայ­կա­կան Սր­բոց ­Նա­հա­տա­կաց ե­կե­ղե­ցին շի­նե­լու: ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու հիմ­նա­դիր նա­խա­գահ շէյխ ­Զա­յէ­տի ա­նո­ւան ­Մեծ մզկիթ այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան մզկի­թին մէջ գտնո­ւող դամ­բա­րա­նին առ­ջեւ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցած է շէյխ ­Զա­յէտ պըն ­Սուլ­թան ալ ­Նա­հիա­նի յի­շա­տա­կին եւ գրա­ռում կա­տա­րած պա­տո­ւոյ մա­տեա­նին մէջ:

Այ­ցե­լու­թեան ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցած է նո­ւէր­նե­րու փո­խա­նակ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն:
Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­ներ այ­ցե­լու­թեան ա­ռա­ջին օ­րո­ւան ա­ւար­տին, նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան Ա­պու ­Տա­պիի մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցած է հայ գա­ղու­թի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ: