­altՀա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի եւ «­Ման­չես­թըր Եու­նայ­թըտ»ի կի­սա­պաշտ­պան ­Հեն­րիխ Մ­խի­թա­րեան պի­տի նշա­նա­կո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ԵՈՒՆԻՍԵ­Ֆի «բա­րի կամք»ի ազ­գա­յին դես­պան:

Ինչ­պէս «Ար­մէնփ­րես»ին տե­ղե­կա­ցու­ցած է ԵՈՒՆԻՍԵ­Ֆի հա­յաս­տա­նեան գրա­սե­նեա­կի հա­ղոր­դակց­ման ծրագ­րի պա­տաս­խա­նա­տու ­Զա­ռա ­Սարգ­սեան, ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Նո­յեմ­բեր 9ին ­Հա­յաս­տա­նի ­Ֆութ­պո­լի ­Ֆե­տե­րա­սիո­նի (Հ.Ֆ.Ֆ.) «տեխ­նի­կա­կան կեդ­րոն»ի` ­Ֆութ­պո­լի ա­կա­դե­միա­յի նիս­տե­րու դահ­լի­ճին մէջ:

­Կէս դա­րէ ա­ւե­լի է, որ ԵՈՒՆԻՍԵ­Ֆի «բա­րի կամք»ի դես­պան­նե­րը աշ­խար­հի մէջ ա­մէ­նու­րեք կ­՛օգ­նեն ե­րե­խա­նե­րուն եւ կա­նանց՝ պաշտ­պա­նե­լու ա­նոնց ի­րա­ւունք­ներն ու բա­րե­լա­ւե­լու կեան­քը: Ե­րե­խա­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ հար­ցե­րու մա­սին ի­րա­զե­կե­լով եւ օգ­նե­լով մի­ջոց­նե­րու հա­ւաք­ման` ԵՈՒՆԻՍԵ­Ֆի հետ աշ­խա­տող հան­րա­ճա­նաչ մար­դիկ յստակ ու­ղերձ կը յղեն առ այն, որ ե­րե­խա­նե­րը ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն են: