Print
Category: Հայաստան-Արցախ

altՊել­ճի­քա­յի ­Ծե­րա­կոյ­տի նա­խա­գահ Ք­րիս­թին ­Տըֆ­րէյն ­Պել­ճի­քա­յի մէջ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն կը տես­նէ:

«Ար­մէնփ­րես» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ­Գա­լուստ ­Սա­հա­կեա­նի հետ հան­դի­պու­մէն ետք, լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դի­պու­մի մը ըն­թաց­քին, ­Պել­ճի­քա­յի ­Ծե­րա­կոյ­տի նա­խա­գա­հը նշած է, որ ­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նը եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րան­նե­րուն մէջ ա­ռա­ջին­նե­րէն մէկն էր, որ 1998ին որ­դեգ­րեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տող ու­ժեղ բա­նա­ձեւ մը: «Եւ մենք նոյ­նիսկ քայ­լեր կա­տա­րե­ցինք ա­ւե­լի յա­ռաջ եր­թա­լու եւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտման հա­մար քրէա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն սահ­մա­նե­լու:

­Մենք բա­ւա­կան կա­նուխ սկսանք աշ­խա­տե­լու այդ ուղ­ղու­թեամբ: ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը պէտք է գնա­հա­տո­ւի իբ­րեւ յան­ցա­գոր­ծու­թիւն: Այն ժա­մա­նակ մենք չհա­սանք մեր նպա­տա­կին, սա­կայն ես կը կար­ծեմ, որ ­Պել­ճի­քա­յի տար­բեր մա­կար­դա­կի խորհր­դա­րան­նե­րու կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տող բա­նա­ձեւ­նե­րու որ­դեգ­րու­մով՝ մենք պի­տի հաս­նինք մեր նպա­տա­կի ի­րա­գործ­ման»,- ը­սած է ան:

Ան ա­ւել­ցու­ցած է, որ խօս­քը այն մա­սին չէ, որ խորհր­դա­րան­նե­րը պի­տի թե­լադ­րեն պատ­մու­թիւ­նը, այլ ուղ­ղա­կի անհ­րա­ժեշտ է պատ­մու­թիւ­նը փո­խան­ցել նոր սե­րունդ­նե­րուն, որ­պէս­զի մէկ ան­գամ ընդ­միշտ դա­տա­պար­տո­ւին ցե­ղաս­պա­նու­թեան բո­լոր ա­րարք­նե­րը:

«­Մեր եր­կիր­նե­րը պէտք է եր­թան դէ­պի ա­պա­գայ: Ես կը կար­ծեմ, որ մեր ժո­ղո­վուրդ­նե­րը ու­նին նոյ­նան­ման ար­ժէք­ներ, եւ ես նաեւ կը կար­ծեմ, որ մենք միա­սին կրնանք շա­րու­նա­կել այդ ճամ­բան»,- ա­ւել­ցու­ցած է ­Պել­ճի­քա­յի ­Ծե­րա­կոյ­տի նա­խա­գա­հը:

Ք­րիս­թին ­Տըֆ­րէյն նշած է, որ Եւ­րո­պա­յի դռնե­րը ­Հա­յաս­տա­նի առ­ջեւ միշտ բաց են: «­Մենք կը հասկ­նանք, որ ­Հա­յաս­տա­նը կը գտնո­ւի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բարդ դիր­քի մէջ, սա­կայն պէտք է ը­սեմ, որ Եւ­րո­պա­յի դռնե­րը միշտ բաց են բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու, ո­րե­ւէ մար­զի մէջ աշ­խա­տան­քի եւ միաս­նա­կան զար­գաց­ման հա­մար: ­Պել­ճի­քան ջան­քեր պի­տի չխնա­յէ` սա­տա­րե­լու ­Հա­յաս­տա­նին իր ո­րո­շում­նե­րուն մէջ»,- յայտ­նած է ան: