alt26 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Ե­րե­ւա­նի «­Մե­րի­տիան» ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է «Ոս­կե­րիչ­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին հա­մա­դաշ­նու­թեան» (Ո.Հ.Հ.) հա­մա­ժո­ղո­վը` մաս­նակ­ցու­թեամբ աշ­խար­հի 25 եր­կիր­նե­րէ ե­կած ոս­կեր­չու­թեան եւ թան­կար­ժէք մե­տաղ­նե­րու

մշակ­ման մար­զե­րը ներ­կա­յաց­նող ա­ւե­լի քան 80 պա­տո­ւի­րակ­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ՝ Ո.Հ.Հ.ի նա­խա­գահ ­Կա­յե­թա­նօ ­Քա­ւա­լիե­րին:

«Այս օ­րը պէտք է ըլ­լայ պատ­մա­կան՝ ­Հա­յաս­տա­նի ոս­կեր­չա­կան ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան զար­գաց­ման հա­մար, քա­նի որ ամ­բողջ աշ­խար­հի ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ղե­կա­վար­նե­րը մէկ շա­բա­թով կը գտնո­ւին ­Հա­յաս­տան եւ կը քննար­կեն այս մար­զին վե­րա­բե­րող խնդիր­նե­րը»,- ը­սած է «­Հայ ոս­կե­րիչ­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին միու­թեան» (Հ.Ո.Հ.Մ.) նա­խա­գահ ­Գա­գիկ ­Գէոր­գեան:

«­Հա­յաս­տա­նը մէկ շա­բա­թով կը դառ­նայ ոս­կեր­չա­կան աշ­խար­հի կեդ­րո­նը եւ մեր վրայ սե­ւե­ռած է ամ­բողջ ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը: ­Մէկ շա­բաթ այս­տեղ հա­մաշ­խար­հա­յին տա­րո­ղու­թեամբ պի­տի քննար­կո­ւին ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան կա­պո­ւած բո­լոր խնդիր­նե­րը: Այ­սինքն` այս­տեղ կը քննար­կո­ւին հար­ցեր, ո­րոնք հե­տա­գա­յին պի­տի դառ­նան օ­րէնք­ներ ամ­բողջ աշ­խար­հի եր­կիր­նե­րու ոս­կեր­չա­կան ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան հա­մար»,- ը­սած է ան:

­Խօ­սե­լով հայ ոս­կե­րիչ­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին` ­Գա­գիկ ­Գէոր­գեան նշած է, որ հայ ոս­կե­րիչ­նե­րը աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն ոս­կե­րիչ­նե­րէն կը նկա­տո­ւին: «Որ­պէս­զի կա­րե­նանք մեր հայ ոս­կե­րիչ­նե­րը տաս­նեակ եր­կիր­նե­րէ բե­րել ­Հա­յաս­տան, որ­պէս­զի այս­տեղ ա­նոնք հիմ­նեն ի­րենց ար­տադ­րու­թիւն­նե­րը, գոր­ծա­րա­րու­թիւն­նե­րը, պէտք է կա­րե­նանք լաւ մթնո­լորտ ստեղ­ծել: ­Գոր­ծառ­նու­թիւ­նը կը հիմ­նեն հոն, ուր խա­ղա­ղու­թիւն է, ուր լաւ տրա­մադ­րու­թիւն, վստա­հու­թիւն կայ, եւ այդ բո­լոր պայ­ման­նե­րը երկ­րին ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը հի­մա ստեղ­ծած է»,- դի­տել տո­ւած է ­Գա­գիկ ­Գէոր­գեան:

Ա­նոր հա­մա­ձայն, այ­սօր ար­դէն տար­բեր եր­կիր­նե­րու ոս­կե­րիչ­ներ կրնան գալ ­Հա­յաս­տան եւ «­Մե­րի­տիան» ա­զատ տնտե­սա­կան գօ­տիին մէջ հիմ­նել ի­րենց գոր­ծա­րա­րու­թիւ­նը` զերծ կա­ցու­ցո­ւե­լով հար­կե­րէն:

Ո.Հ.Հ. նա­խա­գահ ­Կա­յե­թա­նօ ­Քա­ւա­լիե­րին նշած է, որ ի­րենք կ­՛աշ­խա­տին ա­ւե­լի քան 41 ան­դամ եր­կիր­նե­րու հետ, կը հա­մա­գոր­ծակ­ցին բա­զում կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ:
«­Հա­մա­ժո­ղո­վի ծի­րին մէջ պի­տի քննար­կո­ւին թեք­նիք հար­ցեր` ար­տադ­րու­թիւն, յղկում եւ այլն, իսկ երկ­րորդ բա­ժի­նով անդ­րա­դարձ պի­տի կա­տա­րուի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցե­րու` ար­տադ­րան­քի տա­րա­ծում, վա­ճառք, կեն­ցա­ղա­վա­րա­կան նոր­մեր եւ այլն: ­Շատ կա­րե­ւոր է ոս­կեր­չա­կան մար­զին մէջ թէ՛ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, թէ՛ ար­տադ­րու­թեան տա­րա­ծու­մը»,- դի­տել տո­ւած է ­Կա­յե­թա­նօ ­Քա­ւա­լիե­րի:

­Հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րուն իր խօս­քը ուղ­ղած է նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան.- «­Հա­յաս­տանն ու աշ­խար­հաս­փիւռ հայ ժո­ղո­վուր­դը մեծ ա­ւանդ ներդ­րած են ոս­կեր­չու­թեան եւ ակ­նա­գոր­ծու­թեան զար­գաց­ման մէջ, ի­րենց հաս­տա­տուն դիր­քը ու­նին այս մար­զի տա­րեգ­րու­թեան մէջ:

­Հայ ոս­կե­րիչ­նե­րու յա­ջո­ղու­թեամբ ստեղ­ծո­ւած գոր­ծե­րը, տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ ա­նոնց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը մար­զին մէջ զար­գա­ցու­մի ա­ռիթ ե­ղած են, ա­նոնք հիմ­նած են ոս­կեր­չա­կան ձեռ­նար­կու­թիւն­ներ ու վա­ճա­ռա­տու­ներ ­Նիւ Եոր­քի ու ­Փա­րի­զի, ­Մոս­կո­ւա­յի եւ ­Լոն­տո­նի, ­Պոլ­սոյ ու ­Պէյ­րու­թի, ­Գա­հի­րէի եւ բազ­մա­թիւ այլ վայ­րե­րու մէջ: Ա­նոնց ձեռ­քով կեր­տո­ւած են ոս­կեր­չա­կան ա­րո­ւես­տի փայ­լուն նմոյշ­ներ` ա­դա­ման­դա­կուռ գա­հեր ու թա­գեր, խա­չեր ու շքան­շան­ներ, շքեղ զար­դա­նախ­շեր ու բա­ժակ­ներ»,- ը­սած է ան:

­Խօս­քի ա­ւար­տին՝ ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը ­Կա­յե­թա­նօ ­Քա­ւա­լիե­րին պար­գե­ւատ­րած է Ե­րախ­տա­գի­տու­թեան շքան­շա­նով` Ո.Հ.Հ.ի ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թեան, ինչ­պէս նաեւ հայ ոս­կեր­չա­կան ու ոս­կե­գոր­ծա­կան ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը աշ­խար­հին մէջ ըստ ար­ժան­ւոյն ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար: