Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի 20 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ար­տա­կարգ նիս­տին քննար­կո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան նոր ծրա­գի­րը, ո­րով նա­խա­տե­սո­ւած է ընդ­լայ­նել կա­մա­ւո­րա­բար ծա­ռա­յող կի­նե­րու զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան անց­նե­լու կա­րե­լիու­թիւ­նը: Ծ­րա­գի­րին հա­մա­ձայն՝ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տին մէջ կը

նա­խա­տե­սէ ռազ­մա­կան սպառ­նա­լիք­նե­րու չէ­զո­քաց­ման նպա­տա­կով բա­ւա­րար ռազ­մա­կան կա­րո­ղու­թիւն­նե­րու ստեղծ­ման եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ ռազ­մա­կան հա­ւա­սա­րակշռու­թեան պահ­պան­ման վե­րա­բե­րող աշ­խա­տան­քեր:

­Կը ծրագ­րո­ւի զի­նո­ւած ու­ժե­րու ազ­գա­յին կա­րո­ղու­թիւն­նե­րու եւ դաշ­նակ­ցա­յին ու գոր­ծըն­կե­րա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցում, զի­նո­ւած ու­ժե­րու քա­ղա­քա­ցիա­կան եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան վե­րահսկո­ղու­թիւն եւ հան­րա­յին հա­շո­ւե­տո­ւո­ղա­կա­նու­թեան ա­պա­հո­վում, ռազ­մա­կան ո­լոր­տի գնում­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցի վե­րահս­կո­ղու­թեան աշ­խա­տա­կարգ­նե­րու կա­տա­րե­լա­գործ­ման մի­ջո­ցով առ­կայ նե­րու­ժի կա­ռա­վար­ման ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թիւն եւ թա­փան­ցի­կու­թեան բարձ­րա­ցում: ­Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կը նա­խա­տե­սէ բարձ­րա­կարգ բժշկա­կան օգ­նու­թեան կազ­մա­կերպ­ման բա­րե­լա­ւում եւ ըն­կե­րա­յին պատ­շաճ ե­րաշ­խիք­նե­րու ա­պա­հո­վում զի­նո­ւոր­նե­րուն եւ ա­նոնց ըն­տա­նիք­նե­րու ան­դամ­նե­րուն, զի­նո­ւո­րա­կան հաշ­ման­դամ­նե­րուն, զո­հո­ւած/մա­հա­ցած, ինչ­պէս նաեւ ան­յայտ կոր­սո­ւած­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րու ան­դամ­նե­րուն հա­մար:

­Պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տի բա­րե­փո­խում­նե­րու եւ ծրա­գիր­նե­րու կար­գին կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ընդգրկած է նաեւ զօ­րա­կո­չա­յին հա­մա­կար­գին մէջ, ար­դա­րու­թեան սկզբուն­քի ամ­րապնդ­մամբ, ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան իւ­րա­քան­չիւր զի­նա­պարտ քա­ղա­քա­ցիի մաս­նակ­ցու­թեան ա­պա­հո­վու­մը՝ զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յու­թիւ­նը դի­տե­լով որ­պէս կրթու­թեան եւ դաս­տիա­րա­կու­թեան, օ­րի­նա­պաշտ քա­ղա­քա­ցիի ձե­ւա­ւոր­ման կա­րե­ւո­րա­գոյն գոր­ծըն­թաց: