alt«Ար­մէնփ­րես» կը հա­ղոր­դէ, որ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան խոր­հուր­դը վա­ւե­րա­ցու­ցած է, ընդ­հա­նուր ար­տա­քին եւ անվ­տան­գու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ծի­րին մէջ, 2016ի ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րու մա­սին զե­կոյ­ցը։

 

 

­Զե­կոյ­ցը որ­դեգ­րո­ւած է իբ­րեւ ­Յու­նիս 2016ին Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ար­տա­քին եւ անվ­տան­գու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան յանձ­նա­կա­տար ­Ֆե­տե­րի­քա ­Մո­կե­րի­նիի ներ­կա­յա­ցու­ցած «Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը» զե­կոյ­ցը շա­րու­նա­կող եւ ման­րա­մաս­նող փաս­տա­թուղթ:

­Փաս­տա­թուղ­թին մէջ այլ հար­ցե­րու կող­քին անդ­րա­դարձ կը կա­տա­րո­ւի ­Հա­յաս­տան-Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու օ­րա­կար­գին, ինչ­պէս նաեւ՝ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի տագ­նա­պի լուծ­ման:

«­Հա­յաս­տա­նի հետ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ շեշ­տը պի­տի դրո­ւի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն վրայ ի խնդիր նոր շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գի­րին, որ նոր ազ­դակ պի­տի հա­ղոր­դէ երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման: Ա­ւե­լի՛ն, նոր ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց շուրջ հա­մա­ձայ­նու­թիւն պի­տի գո­յա­նայ, պի­տի փո­խա­րի­նեն Եւ­րո­պա­կան Դ­րաց­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ծրա­գի­րը, որ այ­լեւս ժա­մա­նա­կավ­րէպ է:

Ան­ցեալ տա­րո­ւան սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րա­քո­ւէէն ետք կա­րե­ւոր է, որ ­Հա­յաս­տան կեան­քի կո­չէ նոր ընտ­րա­կան օ­րէնս­գիր­քը, ինչ­պէս նաեւ՝ Ե.Ա.Հ.Կ.ի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի ա­ռա­ջարկ­նե­րը, նախ­քան յա­ջորդ` 2017ի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը:

Իբ­րեւ հիմ­նա­կան նո­ւի­րա­տու Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը իր ներդ­րու­մը պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն մէջ՝ նիւ­թա­կան բե­ռին մեծ մա­սը ծած­կե­լով»,- նշո­ւած է զե­կոյ­ցին մէջ: ­Նոյն ա­տեն կը շեշ­տո­ւի, որ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը այ­լեւս չի ձգտիր ­Հա­յաս­տա­նի հետ Ըն­կե­րակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր կնքե­լու:

Ա­ռեւտ­րա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու առն­չու­թեամբ` ­Հա­յաս­տա­նը կը նշո­ւի շար­քին այն 14 եր­կիր­նե­րուն, ո­րոնց նկատ­մամբ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը կը կի­րար­կէ «­Ճի.Էս.­Փի.+» ա­ռեւտ­րա­կան դրու­թիւ­նը: Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան այս հար­ցին շուրջ կա­տա­րած կա­նո­նա­ւոր հսկո­ղու­թիւնն ու երկ­խօ­սու­թիւ­նը կը վկա­յեն, որ նշո­ւած մար­զին մէջ յա­ռա­ջըն­թաց ար­ձա­նագ­րո­ւած է:

­Զե­կոյ­ցի Ատրպէյ­ճա­նին առն­չո­ւող մա­սին մէջ անդ­րա­դարձ կայ նաեւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի խնդի­րին: «Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կէ ա­ջակ­ցիլ Ե.Ա.Հ.Կ.ի ­Մինս­քի Խմ­բա­կի միջ­նոր­դա­կան ջան­քե­րուն` ուղ­ղո­ւած ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի տագ­նա­պի բա­նակ­ցա­յին ճամ­բով լուծ­ման»,- կ­՛ը­սո­ւի զե­կոյ­ցին մէջ: