­altՀոկ­տեմ­բեր 14ին Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան ըն­դու­նեց Հ.Հ.ի մօտ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նո­րան­շա­նակ դես­պան ­Նաֆ­սի­քա ­Նեն­սին: Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը՝ նա­խա­րա­րը նո­րան­շա­նակ դես­պա­նին ներ­կա­յա­ցուց գե­րա­տես­չու­թեան պե­տա­կան քա­ղա­

քա­կա­նու­թիւ­նը եւ այդ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ի­րա­կա­նաց­ման նպաս­տող ծրա­գիր­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ՝ նա­խա­րա­րու­թեան ա­ռաջ­նա­յին խնդիր­ներն ու ը­նե­լիք­նե­րը:

Անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւե­ցաւ յա­ռա­ջի­կա­յին նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պո­ւող լրագ­րող­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան հա­մա­ժո­ղո­վին: Քն­նար­կո­ւե­ցան սփիւռ­քի մէջ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան արթ­նաց­ման, նե­րու­ժի յայտ­նա­բեր­ման, հա­յա­պահ­պա­նու­թեան ուղ­ղո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րը, ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հայ­րե­նա­ճա­նա­չու­թեան ծրա­գիր­նե­րը: ­Նո­րան­շա­նակ դես­պան ­Նաֆ­սի­քա ­Նեն­սին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան եւ հան­գա­մա­նա­լից զրոյ­ցի հա­մար եւ նշեց, որ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յե­րը շատ մեծ ներդ­րում ու­նին երկ­րի մշա­կոյ­թին եւ կրթու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րուն մէջ: