­altՀա­յաս­տան գիւ­ղա­կան զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը զար­գաց­նե­լու մեծ նե­րուժ ու­նի: Այս մա­սին «Ար­մենփ­րես»­ին հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նշած է «­Հայ խո­հա­րա­րա­կան ա­ւան­դոյթ­նե­րու զար­գաց­ման եւ պահ­պան­ման» հա­սա­րա­կական կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­գահ ­Սեդ­րակ ­Մա­մու­լեան:

 «Օ­րերս ­Տա­ւու­շի մար­զի ­Զօ­րա­կան­-­Չար­դախ­լու գիւ­ղում անց­կա­ցո­ւեց «1000 տա­րո­ւայ գիւ­ղա­մէջ» փա­ռա­տօ­նը: Այն հիա­նա­լի օ­րի­նակ է ցոյց տա­լու, թէ մենք գիւ­ղա­կան տու­րիզ­մը զար­գաց­նե­լու ինչ­պի­սի նե­րուժ ու­նենք: Ես շատ տպա­ւո­րո­ւած եմ: ­Մենք ու­նենք բազ­մա­թիւ գիւ­ղեր, ո­րոնք պահ­պա­նել են ու սե­րունդ­նե­րին փո­խան­ցել ա­ւան­դոյթ­նե­րը: Ա­հա այդ ա­մէ­նը պէտք է օգ­տա­գոր­ծել եւ ներ­կա­յաց­նել որ­պէս տու­րիս­տա­կան ար­տադ­րանք»,- ը­սած է ­Սեդ­րակ ­Մա­մու­լեան։

Ան նշած է, որ, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ­Հա­յաս­տա­նը զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը զար­գաց­նե­լու մեծ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ ու­նի, երբ զբօ­սաշր­ջու­թեան նե­րու­ժի 10 տո­կո­սը չ­՛օգ­տա­գոր­ծո­ւիր: «Աշ­խար­հը գնում է դէ­պի ագ­րօ տու­րիզմ, դէ­պի գիւ­ղա­կան կեանք, կեն­ցաղ: Զ­բօ­սաշր­ջի­կին ոչ այդ­քան շէնք շի­նու­թիւն է հե­տաքրք­րում. նա ձգտում է ու­սում­նա­սի­րել կեն­ցա­ղը, լի­նել կեն­ցա­ղա­վա­րու­թեան մէջ: Իսկ մենք ու­նենք գիւ­ղեր, ո­րոնք ա­ւան­դոյթ­նե­րը պահ­պա­նել են եւ զբօ­սաշր­ջի­կին գրա­ւե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կան»,- ­ա­ւել­ցու­ցած է ­Սեդ­րակ ­Մա­մու­լեան:

Ա­նոր խօս­քով ի հար­կէ, ո­րոշ տե­ղեր ներդրում­նե­րու կա­րիք կայ, հիւ­րա­տու­նե­րու կա­ռուց­ման, տու­նե­րու վե­րա­նո­րոգ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն կայ: Ինչ կը վե­րա­բե­րի են­թա­կա­ռու­ցո­ւածք­նե­րուն, ա­պա ­Սեդ­րակ ­Մա­մու­լեան նշած է, որ ա­նոնք նոյն­պէս բնա­կան վի­ճա­կի մէջ են, սա­կայն զար­գաց­նե­լու տեղ կայ: «Ե­թէ այս ա­մէ­նը զու­գոր­դո­ւի խո­հա­նո­ցի հետ, ա­պա կը լի­նի հրա­շա­լի տու­րիս­տա­կան ար­տադ­րանք:

­Խո­հա­նոցն ա­ռա­ջին զբօ­սաշր­ջա­յին ար­դիւնքն է, մարդ­կանց հե­տաքրք­րում է սնուն­դը, ու­տեստ­նե­րը եւ, ի դէպ, խո­հա­նո­ցից ստա­ցո­ւած տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը մո­ռաց­ւում են վե­ջի­նը: Վս­տա­հա­բար կա­րող եմ ա­սել, որ այդ ա­ռու­մով մենք շատ ա­ւե­լի մրցու­նակ ենք, քան մեր հա­րե­ւան­նե­րը կամ այլ բազ­մա­թիւ երկր­ներ»,­- ա­ւել­ցու­ցած է ­Սեդ­րակ ­Մա­մու­լեա­ն: