Print
Category: Հայաստան-Արցախ

altԵ­րե­ւա­նի մէջ բա­ցո­ւե­ցաւ ­Խորհր­դա­յին ­Միու­թեան ա­խո­յեան եւ բա­ժա­կա­կիր «Ա­րա­րատ-73» ոտ­նագն­դա­կի խում­բի ար­ձա­նա­խում­բը: ­Բաց­ման հան­դի­սու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան, Հ.Ա.Օ.Կ. նա­խա­գահ ­Գա­գիկ ­Ծա­ռու­կեան, Հ.Հ. մարմ­

նա­մար­զու­թեան եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րու նա­խա­րար Հ­րա­չեայ ­Ռոս­տո­մեան եւ «Ա­րա­րատ-73» ոտ­նագն­դա­կի խում­բին ան­դամ­նե­րը:

­Խում­բի փա­ռա­հեղ յաղ­թա­նակ­նե­րը յա­ւեր­ժաց­նող ար­ձա­նա­խում­բի բաց­ման պա­տի­ւը վե­րա­պա­հո­ւած էր լե­գեն­տար (ա­ռաս­պե­լա­տիպ) ֆուտ­բո­լիստ­նե­րուն, իսկ յաղ­թա­կան բա­ժա­կի ար­ձա­նի հան­դի­սա­ւոր բա­ցու­մը կա­տա­րե­ցին Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետն ու Հ.Ա.Օ.Կ. նա­խա­գա­հը: «Հ­րազ­դան» մար­զա­դաշ­տի հա­րե­ւա­նու­թեամբ բա­ցո­ւած «Ա­րա­րատ-73» ոտ­նագն­դա­կի խում­բի ար­ձա­նին հե­ղի­նա­կը Ե­րե­ւա­նի գլխա­ւոր ճար­տա­րա­պետ ­Տիգ­րան ­Բար­սե­ղեանն է, քան­դա­կա­գործ­նե­րու խում­բին ղե­կա­վա­րը՝ Ար­մէն ­Սամ­վէ­լեան: