­altԼեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը անդ­րա­դար­ձած է վեր­ջին շրջա­նին շփման գի­ծին մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած բազ­մա­թիւ խախ­տում­նե­րուն։

 

­Նա­խա­րա­րու­թիւ­նը նշած է, որ՝ դա­տե­լով ղա­րա­բա­ղեան­–ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թեան զօր­քե­րու շփման գի­ծին մէջ վեր­ջին շրջա­նին տե­ղի ու­նե­ցող զար­գա­ցում­նե­րէն, կը ստեղ­ծո­ւի այն տպա­ւո­րու­թիւ­նը, թէ հա­կա­ռա­կոր­դը ընտ­րած է սահ­մա­նա­գի­ծին մէջ ի­րա­վի­ճա­կը աս­տի­ճա­նա­բար եւ նպա­տա­կա­յին կեր­պով սրե­լու մար­տա­վա­րու­թիւն:

Ա­տոր փաստն են զի­նա­դա­դա­րի պահ­պան­ման դրու­թեան խա­խում­նե­րու թի­ւի յա­ւե­լումն ու օգ­տա­գոր­ծո­ւող զի­նա­տե­սակ­նե­րու ո­րա­կա­կան յատ­կա­նիշ­նե­րը:
­Յատ­կան­շա­կան է, որ Ապ­րի­լեան քա­ռօ­րեայ առ­ճա­կա­տու­մը սան­ձա­զեր­ծած ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մը, որ վե­րա­հաս պար­տու­թե­նէ խու­սա­փե­լու նպա­տա­կով ստի­պո­ւած էր իր իսկ խնդրան­քով եւ եր­րորդ կող­մի միջ­նոր­դու­թեամբ մար­տա­գի­ծին մէջ վե­րա­հաս­տա­տե­լու 1994ի ­Մա­յի­սին ե­ռա­կողմ հա­մա­ձայ­նու­թեամբ ձեռք բե­րո­ւած զի­նա­դա­դա­րը, կրկին ան­ցած է սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու՝ ո՛չ միայն հա­կա­մար­տու­թեան զօր­քե­րու շփման գի­ծին, այլ նաեւ քա­րոզ­չա­կան դաշ­տին մէջ:

«Ան­ցած օ­րե­րի ըն­թաց­քում հա­կա­ռա­կոր­դը, կի­րա­ռե­լով տար­բեր տրա­մա­չա­փի հրաձ­գա­յին զէն­քեր, այդ թւում՝ «ԴՇԿ» տի­պի գնդա­ցիր, «­Սեւ նետ» եւ «Իս­տիգ­լալ» դի­պու­կա­հար զի­նա­տե­սակ­ներ ու ՀԱՆ-17 տի­պի նռնա­կա­նետ, այ­սօր տա­րա­ծել է տե­ղե­կու­թիւն առ այն, թէ իբր հայ­կա­կան կողմն ա­ռաջ­նագ­ծում կի­րա­ռել է 60 մմ.­նոց ա­կա­նա­նետ­ներ:

«­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնն ա­մե­նայն պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ յայ­տա­րա­րում է, որ ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մի տա­րա­ծած ա­պա­տե­ղե­կա­տո­ւու­թիւ­նը ոչ այլ ինչ է, քան ի­րա­վի­ճա­կի ա­պա­կա­յու­նաց­մանն ուղ­ղուած պար­զա­միտ քա­րոզ­չա­կան հնարք»,- նշո­ւած է ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ: