altՀ.Հ. Ազ­գա­յին ­Վի­ճա­կագ­րու­թեան ­Ծա­ռա­յու­թեան (Ա.Վ.Ծ.) հրա­պա­րա­կած տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն` 2016ի ­Յու­նուար-Օ­գոս­տո­սին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­տադ­րո­ւած է 11.468,8 հա­զար լիթր քո­նեակ, որ նա­խորդ տա­րո­ւան նոյն ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծին հա­մե­մատ ա­ճած է

29,3%ով:

Ա.Վ.Ծ.ի փո­խան­ցու­մով` 2015ի նոյն ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծին հան­րա­պե­տու­թեան մէջ ար­տադ­րո­ւած է 8.872,6 հա­զար լիթր քո­նեակ: ­Պաշ­տօ­նա­կան վի­ճա­կագ­րու­թեան հա­մա­ձայն` մեր երկ­րին մէջ ա­ճած են նաեւ գի­նիի ար­տադ­րու­թեան ծա­ւալ­նե­րը: ­Մաս­նա­ւո­րա­պէս, այս տա­րո­ւան ­Յու­նո­ւար-Օ­գոս­տո­սին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­տադ­րո­ւած է 3779,1 հա­զար լիթր գի­նի. ցու­ցա­նի­շը նա­խորդ տա­րո­ւան նոյն ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծին հա­մե­մատ ա­ճած է 8,4%ով:

Ն­շենք, որ 2015ի ­Յու­նո­ւար-Օ­գոս­տո­սին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­տադ­րո­ւած է 3.485,2 հա­զար լիթր գի­նի: