Ըն­կեր­վար Մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի Խոր­հուր­դը Նիւ Եոր­քի մէջ գու­մա­րած իր նիս­տին ըն­թաց­քին ո­րո­շած է քայ­լե­րու ձեռ­նար­կել Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման հա­մար:

Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վը, Յու­լիս 7ի իր նիս­տին, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ բա­նա­ձեւ ըն­դու­նած է: Այս մա­սին, NEWS.amի փո­խանց­մամբ, կը տե­ղե­կաց­նէ «­Յա­նուն Ար­դա­րու­թեան եւ Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան» Եւ­րո­պա­կան Հայ­կա­կան Միու­թիւ­նը: Ըն­

­Հ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը կոչ ուղ­ղած է նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յին՝ խախ­տե­լու լռու­թիւ­նը Ա­լիե­ւեան նա­խա­յար­ձակ­ման նկատ­մամբ: Յանձ­նա­խում­բը նաեւ խստօ­րէն քննա­դա­տած է Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­

­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Պա­լա­տին մէջ, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող Բա­նա­ձե­ւի նա­խա­գի­ծը քո­ւէար­կու­թեան պի­տի դրո­ւի Յու­լիս 7ին: «Ար­մէնփ­րես»ի հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին այս մա­սին

­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի մէջ քա­ղա­քա­կան եւ ­Հայ ­Դա­տի առն­չո­ւող հան­դի­պում­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 ­Յու­նիս 2015ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Յ.Դ. պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը հան­դի­