altԵւ­րո­պա­կան ժո­ղովր­դա­կան Կու­սակ­ցու­թեան ու­սա­նո­ղա­կան կա­ռոյ­ցը` Եւ­րո­պա­յի Ժո­ղովր­դա­վար Ու­սա­նող­ներ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը (EDS-Ե.Ժ.Ո.) ըն­դու­նած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տող բա­նա­ձեւ, որ EDSի Խոր­հուր­դի հա­ւա­քի օ­րա­կարգ մտած էր ա­ռա­ջար­կո­վը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան Կու­սակ­ցու­թեան ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան, որ այս տա­րո­ւան ա­մա­ռը ան­դամ դար­ձաւ եւ­րո­պա­կան ա­մե­նա­մեծ ե­րի­տա­սար­դա­կան այս կա­ռոյ­ցին: Ինչ­պէս «Ար­մենփ­րես» կը տե­ղե­կաց­նէ՝ վկա­յա­կո­չե­լով Հ.Հ.Կ. ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը, բա­նա­ձե­ւը կը դա­տա­պար­տէ 19րդ դա­րա­վեր­ջին եւ 20րդ դա­րաս­կիզ­բին Օս­մա­նեան Կայս­րու­թեան կող­մէ ցե­ղաս­պա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ընդ­դէմ հա­յե­րու, ա­սո­րի­նե­րու եւ Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու:

Փաս­տա­թուղ­թով կոչ կ­՚ուղ­ղո­ւի Թուր­քիոյ ա­ռե­րե­սո­ւե­լու պատ­մու­թեան հետ եւ ճանչ­նա­լու Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Կը նշուի նաեւ, որ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ աշ­խար­հի մէջ կը ծնի նոր ո­ճիր­ներ: Եւ­րո­պա­յի Ժո­ղովր­դա­վար Ու­սա­նող­ներ կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­գահ Եոր­ղոս Հա­ճի-Եոր­ղիոն ը­սած է, որ EDS ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պաշ­տօ­նա­կան դիր­քո­րո­շում կը ներ­կա­յաց­նէ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու վե­րա­բե­րեալ.- «­Մեր Խոր­հուր­դի հա­ւա­քի ըն­թաց­քին բազ­մա­թիւ քննար­կում­ներ ե­ղան, եւ ձայ­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թեամբ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տող բա­նա­ձե­ւը ըն­դու­նո­ւե­ցաւ: Մենք կոչ կ­՛ը­նենք Եւ­րո­միու­թեան բո­լոր եր­կիր­նե­րուն, որ ի­րենք եւս ճանչ­նան ու դա­տա­պար­տեն Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Պէտք է ը­սեմ, որ Եւ­րո­պա­կան Ժո­ղովր­դա­կան Կու­սակ­ցու­թիւ­նը նոյն­պէս ու­նի իր պաշ­տօ­նա­կան՝ դա­տա­պար­տող դիր­քո­րո­շու­մը հար­ցին շուրջ: Բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­ներ ճանչ­ցած են Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, եւ մեր ցան­կու­թիւնն էր, որ EDS եւս ու­նե­նայ իր պաշ­տօ­նա­կան տե­սա­կէ­տը այդ ա­ռու­մով»:

Եւ­րո­պա­յի Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան Ե­րի­տա­սար­դա­կան Հա­մայնք կազ­մա­կեր­պու­թեան (DEMYC-Ե.Ժ.Ե.Հ.) նա­խա­գահ Խա­ւիեր Ուր­թա­տօ Մի­րան կա­րե­ւոր հա­մա­րած է այն փաս­տը, որ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին կը խօ­սի Եւ­րո­խորհըր­դա­րա­նին մէջ իշ­խող ու­ժի` Եւ­րո­պա­յի Ժո­ղովր­դա­կան Կու­սակ­ցու­թեան պաշ­տօ­նա­կան ու­սա­նո­ղա­կան կա­ռոյ­ցը` EDSը: «­Պէտք է ը­սեմ, որ DEMYC նոյն­պէս այս տա­րո­ւան Ապ­րի­լին Ե­րե­ւա­նի մէջ ըն­դու­նեց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տող փաս­տա­թուղթ: Մենք այ­սօր դար­ձեալ այս­տեղ ենք` ա­ջակ­ցե­լու մեր հայ ըն­կեր­նե­րուն, որ­պէս­զի այս հար­ցը ա­ւե­լի լայ­նօ­րէն քննար­կո­ւի մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գին վրայ»,- նշած է Խա­ւիեր Ուր­թա­տօ Մի­րան` ընդգ­ծե­լով, որ այս­տեղ գտնո­ւող եւ­րո­պա­ցի ու­սա­նող­նե­րը, վե­րա­դառ­նա­լով ի­րենց եր­կիր­նե­րը, պի­տի խօ­սին այս մեծ ո­ճի­րի մա­սին: Ան իր խօս­քը ամ­փո­փած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ տա­րե­լի­ցի կար­գա­խօ­սով` «­Կը յի­շենք ու կը պա­հան­ջենք»: Այս օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ Հ.Հ.Կ. ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան հրա­ւէ­րով տե­ղի կ­՛ո­ւե­նայ EDSի Խոր­հուր­դի հա­ւա­քը: