Print
Category: Հայ Դատ

Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը ող­ջու­նած է Թուր­քիոյ ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թեանց ար­դիւնք­նե­րով ե­րեք հայ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն` Կա­րօ Փայ­լա­նի (Ժ.Ժ.Կ.), Սե­լի­նա Օ­զու­զուն Տո­ղա­նի (Հ.Ժ.Կ.) եւ Մար­գար Ե­սա­յեա­նի (Ա.Բ.Կ.) մուտ­քը թրքա­կան Մէջ­լիս եւ մաղ­թած է ա­նոնց ա­մե­նայն բա­րիք՝ ի­րենց դժո­ւար աշ­խա­տան­քին մէջ:

Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ «Ար­մէնփ­րես»՝ այս մա­սին կը նշո­ւի յանձ­նա­խում­բին տա­րա­ծած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ:

Յանձ­նա­խում­բը ող­ջու­նած է նաեւ քրտա­մէտ Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան (Ժ.Ժ.Կ.) ար­ձա­նագ­րած ար­դիւնք­նե­րը: «­Հա­կա­ռակ կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ­նե­րուն եւ ա­ջա­կից­նե­րուն նկատ­մամբ բո­լոր ա­հա­բե­կում­նե­րուն, ճնշում­նե­րուն, ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րուն ու նոյ­նիսկ մա­հո­ւան ել­քով յար­ձա­կում­նե­րուն` ա­նոնք կրցան յաղ­թա­հա­րել 10 տո­կո­սի շե­մը եւ ներ­կա­յա­ցան նոր ձե­ւա­ւո­րո­ւած խորհր­դա­րա­նին մէջ 59 ան­դա­մով»,- կը նշո­ւի յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ: Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը յոյս յայտ­նած են, որ իշ­խող Ար­դա­րու­թիւն եւ Բար­գա­ւա­ճում կու­սակ­ցու­թիւ­նը կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի այն­պի­սի յա­ռա­ջա­դէմ քա­ղա­քա­կան ու­ժի հետ, ինչ­պի­սին Ժ.Ժ.Կ.ն­ է` ա­պա­հո­վե­լու հա­մար երկ­րի բո­լոր փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու ի­րա­ւունք­նե­րը, ինչ որ մար­դու հիմ­նա­րար ի­րա­ւունք­նե­րէն է: Յանձ­նա­խում­բին յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կ­՛ընդգ­ծո­ւի, որ ա­սի­կա յատ­կա­պէս անհ­րա­ժեշտ է Թուր­քիոյ հա­մար, ե­թէ վեր­ջինս կը ցան­կայ դառ­նալ եւ­րո­պա­կան ըն­տա­նի­քի ան­դամ: