«Ար­մէնփ­րես» կը հա­ղոր­դէ, որ ատր­պէյ­ճա­նա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րուն տա­րա­ծած այն լու­րը, ո­րուն հա­մա­ձայն, Ուք­րա­նիոյ Տ­նեփ­րո­փեթ­րովս­քի քա­ղա­քա­պե­տը մեր­ժած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման օ­րի­նա­գի­ծը, ի­րա­կա­նու­թեան չի հա­մա­պա­տաս­խա­ներ:

Տ­նեփ­րո­փեթ­րովս­քի քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ, հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Է­դիկ Բաղ­դա­սա­րեան յայտ­նած է, որ քա­ղա­քա­պե­տը մէկ շա­բաթ ա­ռաջ ստո­րագ­րած է ո­րո­շու­մը, որ ա­պա տե­ղադ­րո­ւած է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կայ­քին վրայ: Բաղ­դա­սա­րեան նոյ­նիսկ ո­րո­շու­մին օ­րի­նա­կը պատ­ճէ­նա­հա­նած է, որ­պէս­զի ու­ղար­կէ լրատուա­մի­ջոց­նե­րուն` հեր­քե­լու հա­մար ատր­պէյ­ճա­նա­կան լրատուա­մի­ջոց­նե­րուն յե­րիւ­րան­քը: «­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցը Տ­նեփ­րո­փեթ­րովս­քի քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դը քննարկ­ման դրած է այս տա­րո­ւան Սեպ­տեմ­բե­րին: Այդ ժա­մա­նակ թուր­քերն ու ատրպէյ­ճան­ցի­նե­րը մեծ աղ­մուկ բարձ­րա­ցու­ցին: Նոյ­նիսկ Ուք­րա­նիոյ մէջ Թուր­քիոյ հիւ­պա­տո­սը ե­կած էր քա­ղա­քա­պե­տա­րան` պա­հան­ջե­լով, որ օ­րի­նա­գի­ծը չոր­դեգ­րո­ւի: Ա­նոնք այս մէկ ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին ա­նընդ­հատ խում­բե­րով կու գան քա­ղա­քա­պե­տա­րան եւ ա­մէն ջանք կը գոր­ծադ­րեն, որ­պէս­զի օ­րի­նա­գի­ծը չոր­դեգ­րո­ւի: Սա­կայն 24 Հոկ­տեմ­բե­րին, Տ­նեփ­րո­փեթ­րովս­քի քա­ղա­քա­պե­տը ստո­րագ­րած է քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցած օ­րի­նա­գի­ծը եւ ա­տի­կա մտած է ու­ժի մէջ»,- հաս­տա­տած է Բաղ­դա­սա­րեան: