Սպա­նիոյ Վա­լեն­սիա մար­զի Ալ­տաիա քա­ղա­քը Հոկ­տեմ­բեր 27ին պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը` դառ­նա­լով թա­գա­ւո­րու­թեան 11րդ քա­ղա­քը, որ պաշ­տօ­նա­պէս ո­ճի­րը կը կո­չէ իր ա­նու­նով: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Ս­պա­նիոյ մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թիւ­նը:

Վա­լեն­սիոյ «Ա­րա­րատ Հայ­կա­կան Միու­թեան» ներ­կա­յա­ցու­ցած բա­նա­ձե­ւը քա­ղա­քա­կան խոր­հուր­դի նիս­տին քննարկ­ման դրած է ՁԱԽ ՄԻՈՒԹԵԱՆ խօս­նակ Խո­ւան­խօ Եո­րէն­տեն: Խոր­հուր­դի բո­լոր 4 կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը միա­ձայն ըն­դու­նած են բա­նա­ձե­ւը` դա­տա­պար­տե­լով ոճ­րա­գործ Թուր­քիան եւ քննա­դա­տե­լով ա­նոր ժխտո­ղա­կա­նու­թիւ­նը:

Նիս­տին ներ­կայ էին «Ա­րա­րատ Հայ­կա­կան Միու­թեան» ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հայ ժո­ղո­վուր­դի բա­րե­կամ, ար­դա­րու­թեան ան­խոնջ մար­տիկ Սալ­վա­տոր Կար­սիա տէ լա Մօ­տան, որ, ի նշան ե­րախ­տի­քի, «Ան­մո­ռուկ» կրծքան­շան նո­ւի­րեց քա­ղա­քա­պե­տին: Քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դի նիս­տին ներ­կայ էին Վա­լեն­սիոյ հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ինչ­պէս նաեւ սպա­նա­ցի հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ: