Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան մե­ծա­մաս­նու­թեան նախ­կին ղե­կա­վար Տէյ­վիտ Պո­նիոր ար­ժա­նա­ցաւ Հ.Յ.Դ. Ա­րե­ւե­լեան Ա­մե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի բարձ­րա­գոյն` «Ա­զա­տու­թեան» մրցա­նա­կին, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան ճա­նաչ­ման գոր­ծին մէջ իր ու­նե­ ցած մեծ ներդ­րու­մին հա­մար: Ա­րե­ւե­լեան Ա­մե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի կայ­քը կը հա­ղոր­դէ, որ մրցա­նա­կը ա­մե­րի­կա­ցի նախ­կին պաշ­տօ­նեա­յին պի­տի շնոր­հո­ւի 14 Նո­յեմ­բե­րին` կազ­մա­կեր­պու­թեան 9րդ­ ա­մե­նա­մեայ ըն­դու­նե­լու­թեան ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին: «Ա­զա­տու­թեան» մրցա­նակ պի­տի շնոր­հո­ւի նաեւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան գոր­ծիչ, թուրք գրող Ֆեթ­հի­յէ Չե­թի­նին: Ան հե­ղի­նակն է «­Մեծ մայրս» գիր­քին, ո­րուն լոյս տես­նե­լէն ետք Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին թուրք հա­սա­րա­կու­թեան մօտ հե­տաքրք­րու­թեան զգա­լի աճ ար­ձա­նագ­րո­ւած է: